Tilleggstjenester og priser

Det er mulig å bestille tilleggstjenester knyttet til Difis fellesløsninger. Kunden bestiller tilleggstjenester etter behov, og betaler selv for de tilleggstjenester som bestilles. Alle priser er oppgitt både inkl. og eks. mva.

Publisert: 08. jun 2018, Sist endret: 24. Mai 2019

Bestilling av tilleggstjenester skal sendes skriftlig til Difi på idporten@difi.no

Prisene kan endres av Difi, basert på justering av prisindeks ved hvert årsskifte. Det skal opplyses om prisendringer på samarbeidsportalen, minimum 1 måned før nye priser trer i kraft. Der ikke annet er oppgitt under den enkelte tjeneste, faktureres tilleggstjenester etter at tjenesten er utført, alternativt etterskuddsvis per måned for løpende tjenester.


Snarvei til:

Utvidet brukerstøtte hos Difi

Utvidet beredskap på teknisk personell

Tilleggstjenester - ID-porten 

Tilleggstjenester - digital postkasse til innybggere

Tilleggstjenester - eSignering
 

Utvidet brukerstøtte hos Difi

Til toppen av siden

Kunden kan bestille utvidet åpningstid for Difis brukerstøtte. Utvidet åpningstid for brukerstøtte bestilles skriftlig hos Difi i god tid og senest 1 måned før iverksettelse. Difi vurderer bestillingen og avgjør i samråd med kunden hvordan behovet skal løses. Estimering av behovet gjøres på grunnlag av forventet trafikk målt mot servicekrav som gjelder for Difis brukerstøtte. Se punkt 4.2.3 i bruksvilkår for Difis fellesløsninger. Dersom trafikk avviker vesentlig fra avtalt estimat, kan Difi endre kategori for bestillingen.

Difi skal alltid diskutere endring av kategori med kunden. Dersom trafikken i perioder (innenfor tidspunkt for bestilt tjeneste) forventes å ha et omfang som tilsvarer kategori «svært stor trafikk», skal pris for oppdraget avtales særskilt.

Kategori

Estimert antall henvendelser pr. time
(målt ut i fra gjennomsnitt for bestillingen)

Bemanning

Lite trafikk

< 25 henvendelser per time

3 personer

Middels trafikk

25 – 75 henvendelser per time

Inntil 8 personer

Stor trafikk

75 – 150 henvendelser per time

Inntil 16 personer

Svært stor trafikk

150 > henvendelser per time

Avtales særskilt

Følgende timepriser gjelder for kjøp av utvidet brukerstøtte (alle priser eks. mva)

KategoriTimepris virkedager 15:30-20
(pr. pers.)
Timepris virkedager 20-08
(pr. pers.)
Timepris lørdag, søndag og helligdag
(etter kl. 12 søndag før skjærtorsdag)

Lite/middels/stor trafikk

400,- (eks. mva)

600,- (eks. mva)

800,- (eks. mva)

Svært stor trafikk

Avtales særskilt

Avtales særskilt

Avtales særskilt

 

Utvidet beredskap på teknisk personell

Til toppen av siden

Kunden kan bestille utvidet driftsberedskap hos Difi. Dersom den utvidede driftsberedskapen også må omfatte Difis driftsleverandør, dekker kunden kostnader for dette. Utvidet driftsberedskap bestilles skriftlig hos Difi, senest 1 måned før iverksettelse. Følgende timepriser gjelder for kjøp av utvidet beredskap på teknisk personell:

Kategori

Timepris virkedager 15:30-20
(pr. pers.)

Timepris virkedager 20-08
(pr. pers.)

Timepris lørdag, søndag og helligdag
(etter kl. 12 søndag før skjærtorsdag,
jul og nyttårsaften

 

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Teknisk personell Difi

400

500,-

600,-

750,-

800,-

1 000,-

 

Kategori

Pris per person i perioden kl. 16-08 på
virkedager mandag til fredag (16 timer)

Pris per person i perioden fredag kl. 16
til mandag kl. 08 (64 timer)

Pris per person i perioden mandag
kl. 16 til fredag kl 08 (88 timer)

 

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Teknisk personell -
driftsleverandør

2 000,-

2 500,-

8 000,-

10 000,-

11 000,-

13 750,-

 

Tilleggstjenester - ID-porten

Utlevering av digital kontaktinformasjon via ID-porten

Til toppen av siden 

Kunden kan bestille utlevering av digital kontaktinformasjon som en del av informasjonen som videreformidles via IDporten i forbindelse med innlogging. Informasjon som utleveres, er innbyggers fødselsnummer, e-postadresse, mobilnummer, reservasjonsstatus, postkasseleverandør valgt for offentlig bruk og innbyggers status i registeret. Kunden får opplysningene til informasjon for å tilpasse brukerdialogen overfor innbygger. Informasjonen skal kun brukes til preutfylling/visning og ikke til utsending. Kunden skal lenke til Difis tjeneste for å oppdatere digital kontaktinformasjon slik at alle oppdateringer skjer ett sted. Kunden skal ikke tilby egne løsninger der innbygger kan oppdatere sin digitale kontaktinformasjon («lokalt vedlikehold»). Ved bruk av denne tilleggstjenesten, må bruksvilkårene for kontakt- og reservasjonsregisteret aksepteres. 3 Denne tjenesten er vederlagsfri.

Utlevering av sikkerhetsnivå

Utlevering av sikkerhetsnivå Kunde kan bestille utlevering av innbyggers høyeste brukte påloggingsnivå i ID-porten. Informasjonen som utleveres er hvorvidt innbygger har gjennomført en nivå-4 innlogging gjennom ID-porten siden en dato kunde oppgir. Oppgis ingen dato, skjer søket innenfor de siste 18 månedene. Kunden mottar opplysningene for å tilpasse sin dialog med innbygger, basert på kunnskapen om innbyggeren med høy grad av sannsynlighet kan utføre en nivå4-pålogging eller ikke. Tjenesten er dokumentert her: https://difi.github.io/idporten-oidc-dokumentasjon/oidc_api_authlevel.html. Denne tjenesten er vederlagsfri.

Støtte for utenlandske brukere

Bestilling av støtte for utenlandske brukere

Kunden kan bestille støtte for autentisering av utenlandske brukere med utenlandsk e-ID. ID-porten er tilknyttet CEF-e-ID som er en felles infrastruktur for e-ID i EU/EØS-området. CEF-e-ID gjør det mulig for innbyggere å logge seg på tjenester i utlandet ved bruk sin nasjonale e-ID. Oversikt over hvilke land som er tilknyttet CEF-eID finnes på Samarbeidsportalen. Denne tjenesten er vederlagsfri.

Behandling av personopplysninger ved autentisering av utenlandske brukere

Difi er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i ID-porten i forbindelse med autentisering av utenlandske brukere. Ved autentisering av utenlandsk bruker videreformidler Difi opplysninger om brukerens d-nummer, navn og fødselsdato. Kunden er behandlingsansvarlig for opplysninger om autentiseringsoperasjoner som utleveres fra ID-porten i forbindelse med autentisering av sluttbrukere. Kunden må ha lovlig grunnlag for å behandle d-nummer i henhold til personopplysningsloven § 12. Kunden skal påse at det bare er ansatte med tjenstlige behov som har tilgang til de personopplysninger som utleveres fra ID-porten. Ved autentisering av utenlandsk bruker blir det utlevert kontaktinformasjon via ID-porten i henhold til punkt 4.2. For disse opplysningene gjelder vilkårene i punkt 4.2. Ved bestilling av støtte for utenlandske brukere må bruksvilkårene for kontaktog reservasjonsregisteret aksepteres.

Utvidet lagringstid for opplysninger om autentisering

Bestilling av utvidet lagringstid

Difi lagrer opplysninger om en autentisering i ett år. Dersom kunden ønsker at Difi skal lagre opplysninger om autentisering til kundens tjenester i lengre tid, må dette bestilles hos Difi. Alternativt kan kunden be om å få opplysningene utlevert. Pris avtales ved bestilling ut fra opplysningenes omfang og lagringstid.

Behandling av personopplysninger ved utvidet lagringstid - databehandleravtale

Difi er databehandler for kunder som har bestilt lengre lagringstid for opplysninger om autentisering og som har fått opplysninger knyttet til sine tjenester skilt ut til separat behandling i ID-porten. Før utvidet lagringstid kan iverksettes, må kunden som behandlingsansvarlig og Difi som databehandler inngå databehandleravtale i henhold til personopplysningsloven § 15. Databehandleravtale inngås basert på mal fra Datatilsynet.

I databehandleravtalen må kunden spesifisere blant annet hvilke opplysningstyper som skal være gjenstand for utvidet lagringstid, hva som er formålet med utvidet lagring, hvor lenge opplysningene skal lagres, og om, og i tilfelle til hvem, opplysningene kan utleveres til.

Opplæring av kundens brukerstøtte knyttet til innlogging med ID-porten

Difi tilbyr via e-ID-leverandørene opplæring i bruk av nivå 4 e-ID-ene som er tilknyttet ID-porten for brukerstøttene hos kunden. Det kan bli arrangert felles brukerstøttekurs med deltakere fra flere kunder, hvor kostnadene fordeles per deltager. Opplæringen bestilles hos Difi. Følgende priser gjelder for heldagskurs (kl. 08-16) for brukerstøtteansatte, inntil 20 deltagere:

LeverandørPris for heldagskurs (08-16) inntil 20 deltagere

 

Ekskl. mva

Inkl. mva

BankID

50 000,-

62 500,-

Buypass

40 000,-

50 000,-

Commfides

18 000,-

22 500,-

Difi tilbyr opplæring i bruk av MinID for kundens brukerstøtte. Pris avtales ved bestilling.

Utvidet driftsberedskap hos e-ID-leverandør

Kunden kan bestille utvidet driftsberedskap hos leverandørene av nivå 4 e-ID-ene. Bestillingen skal gå til Difi. Følgende priser gjelder for kjøp av utvidet driftsberedskap:

BankID

KategoriDøgnpris virkedagDøgnpris helligdagTimepris virkedag
kl. 08-16
Timepris virkedag
kl. 16-23
Timepris natt
kl. 23-08. Lør: 09-18
Timepris lørdag
kl. 18-24, søn- og helligdag

 

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Servicedesk
(2.linje)

36 000,- ekskl mva (45 000,- inkl mva), 1 500,- pr time ekskl mva (1 875,- pr time inkl mva).

Tekniker
(3.linje)

79200,-

99 000,-

79 200,-

99 000,-

3 300,-

4 125,-

3 300,-

4 125,-

3 300,-

4 125,-

3 300,-

4 125,-

Utvidet driftsberedskap som omfatter både servicedesk og tekniker: 115 200,- ekskl mva (144 000 inkl mva)/ 4800,- pr time ekskl mva (6 000,- inkl mva).

Buypass

KategoriDøgnpris virkedagTimepris virkedag
kl. 07-17
Timepris virkedag
kl. 17-23
Timepris natt 
kl. 23-07, lør kl 09-18
Timepris lør. kl. 18-24,
søn- og helligdag

 

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Servicedesk
(2.linje)

33 840,-

42 300,-

600,-

750,-

1 300,-

1 625,-

1 800,-

2 250,-

2 100,-

2 625,-

Tekniker
(3.linje)

39 900,-

49 875,-

950,-

1 188,-

1 425,-

1 781,-

1 900,-

2 375,-

2 100,-

2 625,-

Utvidet driftsberedskap som omfatter både servicedesk og tekniker: 73 740,- ekskl mva (92 175,- inkl mva).

Commfides

Kategori

Døgnpris hverdag

Døgnpris helg

Timepris hverdag
kl. 07-24

Timepris natt

 

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Servicedesk
(2.linje)

16 000,-

20 000,-

26 000,-

32 500,-

 1250,-

1 563,-

1 600,-

2 000,-

Tekniker
(3.linje)

18 000,-

22 500,-

28 000,-

35 000,-

1 400,-

1 750,-

1 800,-

2 250,-

Både servicedesk
og tekniker

30 000,-

37 500,-

50 000,-

62 500,-

-

-

-

-

 

Eksklusiv tilgang til testmiljø hos e-ID-leverandør

Kunden kan bestille eksklusiv tilgang til testmiljøet hos en nivå 4 e-ID-leverandør for en begrenset periode for utvidet testing av ID-porten. Bestilling skjer hos Difi. Bestilling må gjøres senest 1 måned før iverksettelse. Følgende priser gjelder for eksklusiv tilgang til testmiljø:

BankID

TjenesteFastpris pr. dag (kl. 8-16)Fastpris pr. døgnFastpris pr. uke*

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eksklusiv tilgang til testmiljø

60 000,-

75 000,-

125 000,-

156 250,-

600 000,-

750 000,-

Buypass

TjenesteFastpris pr. dag (kl. 8-16)Fastpris pr. døgnFastpris pr. uke*

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eksklusiv tilgang til testmiljø

5 000,-

6 250,-

8 000,-

10 000,-

29 000,-

36 250,-

*Som uke regnes virkedager i en kalenderuke. Eksklusiv tilgang kan maksimalt bestilles for 1 uke av gangen, med minimum 2 uker mellom hver periode. Ved behov utover dette anbefales etablering av dedikert testmiljø.

Commfides

TjenesteFastpris pr. dag (kl. 8-16)Fastpris pr. døgnFastpris pr. uke*

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eksklusiv tilgang til testmiljø for begrenset periode**

9 500,-

11 875,-

9 500,-

11 875,-

47 500,-

59 375,-

**Prisen omfatter Commfides forberedelse, men ikke tilgang til leverandørens konsulenter for testformål.
 

Konsulentbistand fra e-ID-leverandør

Kunden kan bestille konsulentbistand fra nivå 4 e-ID-leverandørene knyttet til disse e-ID-leverandørenes tjenester. Bestilling skjer hos Difi. Følgende priser gjelder for konsulentbistand:

BankID 

BankID tilbyr konsulentbistand via sine underleverandører.

Nets Norway AS

TjenesteTimespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17)Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23)Timepris lørdag (kl. 9-18), natt (kl. 23-07)Timepris lørdag (kl. 18-24), søn- og helligdag

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Særskilt teknisk bistand

1 800,-

2 250,-

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Miles AS

KategoriTimespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17)Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23)Timepris lørdag (kl. 9-18), natt (kl. 23-07)Timepris lørdag (kl. 18-24), søn- og helligdag

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Prosjektleder

1 450,-

1 812,50,-

2 175,-

2 718,75,-

2 175,-

2 718,75

2 175,-

2 718,75,-

Seniorkonsulent

1 300,-

1 625,-

1 950,-

2 437,50,-

1 950,-

2 437,50,-

1 950,-

2 437,50,-

Konsulent

1 200,-

1 500,-

1 800,-

2 250,-

1 800,-

2 250,-

1 800,-

2 250,-

Systek

KategoriTimespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17)Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23)Timepris lørdag (kl. 9-18), natt (kl. 23-07)Timepris lørdag (kl. 18-24), søn- og helligdag

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Prosjektleder

1 450,-

1 812,50,-

2 175,-

2 718,75,-

2 175,-

2 718,75,-

2 175,-

2 718,75,-

Seniorkonsulent

1 300,-

1 625,-

1 950,-

2 437,50,-

1 950,-

2 437,50,-

1 950,-

2 437,50,-

Konsulent

1 200,-

1 500,-

1 800,-

2 250,-

1 800,-

2 250,-

1 800,-

2 250,-

 

Buypass

KategoriTimespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17)Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23)Timepris lørdag (kl. 9-18), natt (kl. 23-07)Timepris lørdag (kl. 18-24), søn- og helligdag

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Prosjektleder

1 365,-

1 706,-

1 800,-

2 250,-

2 500,-

3 125,-

3 500,-

4 375,-

Opplæringskonsulent

950,-

1 188,-

1 260,-

1 575,-

1 580,-

1 975,-

1 900,-

2 375,-

Seniorkonsulent

1 235,-

1 543,-

1 600,-

2 000,-

2 100,-

2 625,-

2 900,-

3 625,-

Konsulent

1 235,-

1 543,-

1 600,-

2 000,-

2 100,-

2 625,-

2 900,-

3 625,-

Systemingeniør

1 365,-

1 706,-

1 800,-

2 250,-

2 500,-

3 125,-

3 500,-

4 375,-

 

Commfides

KategoriTimespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17)Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23)Timepris lørdag (kl. 9-18), natt (kl. 23-07)Timepris lørdag (kl. 18-24), søn- og helligdag

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Prosjektleder

1 250,-

1 600,-

1 600,-

 

2 000,-

 

1 950,-

2 437,50

2 500,-

3125,-

Opplæringskonsulent

850,-

1 063,-

1 250,-

1 563,-

1 400,-

1 750,-

NA

NA

Seniorkonsulent

1 250,-

1 562,50

1 600,-

 

2 000,-

 

11 950,-

2 437,50

2 500,-

3 125,-

Konsulent

1 100,-

1 375,-

1 400,-

1 750,-

1 750,-

2 187,50

2 200,-

2 750,-

Systemingeniør

1 100,-

1 375,-

1 400,-

1 750,-

1 750,-

2 187,50

2 200,-

2 750,-

Med hensyn til reisekostnader knyttet til konsulentbistand fra BankID, Buypass og Commfides gjelder følgende: Reise- og diettkostnader dekkes kun for reiser som på forhånd er skriftlig godkjent av kundens kontaktperson. Godkjente reiser dekkes etter statens gjeldende satser. Reisetid kan kun faktureres når kundens kontaktperson på forhånd skriftlig har godkjent at reisetid kan faktureres for den aktuelle reisen. Reisetid godtgjøres med 50 % av ordinær pris per time.

Bestilling av PIN-kodeutsending til bruk av MinID

Kunden kan bestille produksjon og utsending av PIN-koder til MinID til en spesifikk brukergruppe. Produksjon og utsending av PIN-koder skal ivareta sluttbrukers interesser og skal spesielt prioritere sikkerhet. For å ivareta sluttbrukers interesser på en best mulig måte, skal man ved hver enkelt bestilling vurdere behovet for utsending opp mot sluttbrukers sikkerhet i løsningen, og eventuelt om sluttbrukere som allerede er registrert som MinID-brukere, skal omfattes av bestillingen. Pris for tjenesten avtales ved bestilling.

Tilleggstjenester knyttet til digital postkasse til innbyggere

Til toppen av siden

Prisene vedrørende digital postkasse til innbyggerne er gjeldende fra 1. januar 2018.

Konsulentbistand fra leverandører av digital postkasse

Kunden kan bestille konsulentbistand på timebasis fra leverandørene av digital postkasse. Dette kan eksempelvis være bistand til testing eller feilretting, bistand til gjennomføring av kvalitetsrevisjoner hos kunden eller annen konsulentbistand knyttet til postkasseleverandørens tjenester etter avtalen inngått med Difi. Konsulentbistanden skal bestilles hos Difi senest 12 virkedager før konsulentene skal brukes. Difi fakturerer kunden etterskuddsvis fortløpende. Reise- og diettkostnader dekkes kun for reiser som på forhånd er skriftlig godkjent av kundens kontaktperson. Godkjente reiser dekkes etter statens gjeldende satser. Reisetid kan kun faktureres når kundens kontaktperson på forhånd skriftlig har godkjent at reisetid kan faktureres for den aktuelle reisen. Reisetid godtgjøres med 50 % av ordinær pris per time. Følgende priser gjelder for konsulentbistand:

eBoks AS:

KategoriTimespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17)Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23)Timepris natt virkedag (kl.23-07) lørdag (kl. 07-18)Timepris lørdag (kl. 18-07), søn- og helligdag (00-24)

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Prosjektleder

1 465,-

1 831,-

1 831,-

2 289,-

2 930,-

3 663,-

2 930,-

3 663,-

Seniorkonsulent

1 465,-

1 831,-

1 831,-

2 289,-

2 930,-

3 663,-

2 930,-

3 663,-

Konsulent

1 139,-

1 424,-

1 425,-

1 780,-

2 278,-

2 848,-

2 278,-

2 848,-

Systemingeniør

1 465,-

1 831,-

1 831,-

2 289,-

2 930,-

3 663,-

2 930,-

3 663,-

Posten:

KategoriTimespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17)Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23)Timepris natt virkedag (kl.23-07) lørdag (kl. 07-18)Timepris lørdag (kl. 18-07), søn- og helligdag (00-24)

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Prosjektleder

1 505,-

1 882,-

2 258,-

2 822,-

3 010,-

3 763,-

3 010,-

3 763,-

Seniorkonsulent

1 344,-

1 680,-

2 016,-

2 520,-

2 688,-

3 360,-

2 688,-

3 360,-

Konsulent

1 236,-

1 546,-

1 855,-

2 318,-

2 473,-

3 091,-

2 473,-

3 091,-

Systemingeniør

1 236,-

1 546,-

1 855,-

2 318,-

2 473,-

3 091,-

2 473,-

3 091,-

 

Utvidet driftsberedskap hos leverandører av digital postkasse

På bestilling fra kunden skal leverandørene til digital postkasse stille med økt bemanning på servicedesk og annet teknisk personell. Dette kan blant annet gjøres i høyvolumperioder eller perioder når det er spesielt viktig at tjenesten er tilgjengelig. Bestillingen skal gå til Difi senest 12 virkedager før beredskap trengs. Utvidet driftsberedskap blir fakturert etterskuddsvis fortløpende.

eBoks AS:

KostnadselementDøgnpris

 

Eks. mva

Inkl. mva

Servicedesk (2.linje)

23 236,-

29 045,-

Tekniker (3.linje)

29 886,-

37 358,-

Utvidet driftsberedskap som omfatter
både servicedesk og tekniker

47 810,-

59 762,-

Posten:

KostnadselementDøgnpris

 

Eks. mva

Inkl. mva

Servicedesk (2.linje)

8 601,-

10 752,-

Tekniker (3.linje)

10 752,-

13 439,-

Utvidet driftsberedskap som omfatter
både servicedesk og tekniker

19 353,-

24 191,-

 

Tilgang til ytelsestestmiljø

Ytelsestestmiljø kan bestilles av kunden for å utføre test av ytelsen til kundens tjeneste i samspill med digital postkasse. Ytelsestestmiljøet er et nedskalert miljø i forhold til produksjonsmiljøet. Ytelsestestmiljøet er en bestillingstjeneste, og kunden faktureres for bruk av testmiljøet fortløpende. Ytelsestest kan gjennomføres for meldingsformidler eller som del av ende-til-ende-test. Bestillingen skal gå til Difi senest 12 virkedager før tilgang trengs. Følgende priser gjelder:

KostnadselementDøgnpris

 

Eks. mva

Inkl. mva

eBoks AS: Adgang til miljø for ytelsestest

19 874,-

24 842,-

Posten Norge AS Postkasse: Adgang til miljø for ytelsestest

10 338,-

12 923,-

Posten Norge AS Meldingsformidler: Adgang til miljø for ytelsestest

10 338,-

12 923,-

 

Opplæring av brukerstøtte

Leverandør av digital postkasse tilbyr opplæring slik at kundens personale får relevant opplæring for å kunne tilby innbyggere brukerstøtte. Bestilling av kurs skal gå til Difi. Fakturering skjer etter at kurset er gjennomført. Prisen gjelder for heldagskurs (kl. 08-16).

KostnadselementDøgnpris

 

Eks. mva

Inkl. mva

eBoks AS

22 500,-

28 125,-

Posten Norge AS 

21 503,-

26 879,-

 

Manuell batch-sending

Kunder som har akseptert bruksvilkår kan benytte seg av manuell batchforsendelse ved enkelte masseutsendinger utenfor fagsystem eller mens de venter på integrasjon av fagsystem. Brev til utsending i PDF-format og adresser i CSV-format sendes i komprimert fil til meldingsformidler gjennom et administrasjonsgrensesnitt. Meldingsformidler fordeler de enkelte brev og sender til korrekt postkasse, evt utskrift. Bruksanvisning og maler blir utlevert ved bestilling av tjenesten. Det vil bli gitt en tidsbegrenset tilgang til å bruke batchgrensesnittet.

Innstikk og skanning

Veiledende brukspris for standardiserte innstikk

Tjeneste/produkt

Pris i NOK (inkl. mva.)

Svarkonvolutt med trykk i sort/hvitt inklusivt innstikk av svarkonvolutt i utsendingen, per stykk.

0,60

Startkost per kjøring

500,-

I tillegg til innstikk av svarkonvolutter, er følgende standardprodukter vanlige:

 • Format på vedlegg er A4 og A5.
 • Følgende vedlegg kan inngå i C5-konvolutt:
  • Ett ark A4 (falset)
  • 2-sider A5/A6 (tykkelse: ett ark)
  • 4-sider A5/A6 (tykkelse: to ark)
  • 6-sider A5/A6 (tykkelse: tre ark)
  • 8-sider A5/A6 (tykkelse: fire ark)
  • A5/A6 betyr Formater A6 og A5, samt mellomliggende formater
  • Rygg må være i lengderetning
  • Papir 110, 120 og 150 gram - Ubestrøket og matt bestrøket

Prisen for disse innstikkene er NOK 500,- inkl. mva. per kjøring pluss NOK 0,30 inkl. mva. per stykk for innstikkingen, pluss en kost for selve det fysiske innstikket. Selve det fysiske innstikket må prises separat, da det er mange kvalitetsvarianter av produktene listet ovenfor.

Innstikk som ikke dekkes av beskrivelsen over anses som ikke-standardisert og følgelig må innstikkingsjobben prises spesielt.

Brukspriser skanning for retur av data fra utfylte papirskjema

Bruksprisen for skanningen vil avtales i hvert enkelt tilfelle mellom avsender og Parajett. Prislisten angir prisnivået slik det foreligger p.t.

Prislisten er basert på antall skanninger per gang det gjennomføres skanninger.

Tjeneste/produkt

Pris i NOK (inkl. mva.)

Samler, skanner og digitaliserer en gang i uken inntil 2 500 returer

Pris per side ved inntil 500 returer  

    4,50

Pris per side ved 500-2500 returer

     3,25

Minimumspris per skanning

 5500,-

Samler, skanner og digitaliserer to eller flere ganger i uken over 2501 returer

Pris per side ved 2501-10 000 returer

 2,25

Pris per side ved over 10 000 returer

 1,75

Tilleggstjenester knyttet til signeringstjenesten

Til toppen av siden

Tilleggstjenester knyttet til signeringstjenesten

Kunden kan bestille tilleggstjenester i forhold til signeringstjenesten. Følgene tilleggstjenester er tilgjengelig:

Langtidslagring

Kunden betaler for bruk av tjenesten for langtidslagring iht størrelse på dokumentene som skal lagres. Prisen er en engangskostnad pr dokument. Det er størrelsen på dokumentene som sendes til signering som avgjør hvilken pris som gjelder.

KostnadselementPris pr. dokument i NOK eks. mva.Pris pr. dokument i NOK inkl. mva

Dokumentstørrelse 0 - 0,3 MB

0,94,-

1,18,-

Dokumentstørrelse 0,3 - 1 MB

1,54,-

1,93,-

Dokumentstørrelse 1 - 5 MB

3,54,-

4,43,-

Dokumentstørrelse > 5 MB

7,54,-

9,43,-

Langtidsvalideringstjeneste

Kunden kan bestille langtidspreservering av signerte dokumenter. Langtidspreservering av signerte dokumenter innebærer at det skal være mulig å gjøre en validering lenge etter at dokumentet ble signert, en såkalt langtidsvalidering. Dette krever at man sikrer bevis for signeringstidspunktet, at man sikrer tilgjengelighet av alle nødvendige data for å utøve valideringen, og at man deretter jevnlig utfører signaturvedlikehold.

KostnadselementPris NOK eks. mva.Pris NOK inkl. mva.

Pris pr. dokument for langtidsvalidering

0,40,-

0,50,-

Utvidet driftsberedskap

Tjenesteeier kan bestille utvidet driftsberedskap hos leverandør av signeringstjenesten.

KostnadselementPris NOK eks. mva.Pris NOK inkl. mva

Servicedesk (2.linje)

17 407,-

21 759,-

Tekniker (3.linje)

21 732,-

27 165,-

Utvidet driftsberedskap som omfatter
både servicedesk og tekniker

39 140,-

48 925,-

Timepriser for konsulentbistand/konsulentoppdrag

Tjenesteeier kan bestille konsulentbistand fra leverandør av signeringstjenesten.

KategoriOrdinær arbeidstid (kl. 7-17)Utenfor ordinær arbeidstid

 

Eks. mva.

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Prosjektleder

1 622,-

2 027,-

3 244,-

4 055,-

Seniorkonsulent

1 460,-

1 825,-

2 919,-

3 649

Konsulent

1 352,-

1 689,-

2 703

3 379,-

 

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*