Tilleggstjenester og priser

Det er mulig å bestille tilleggstjenester knyttet til Digitaliseringsdirektoratets digitale fellesløsninger. Kunden bestiller tilleggstjenester etter behov, og betaler selv for de tilleggstjenester som bestilles. Alle priser er oppgitt både inkl. og eks. mva.

Publisert: 08. jun 2018, Sist endret: 14. sep 2020

Bestilling av tilleggstjenester skal sendes skriftlig til Digitaliseringsdirektoratet på servicedesk@digdir.no

Prisene kan endres av Digitaliseringsdirektoratet, basert på justering av prisindeks ved hvert årsskifte. Det skal opplyses om prisendringer på samarbeidsportalen, minimum 1 måned før nye priser trer i kraft. Der ikke annet er oppgitt under den enkelte tjeneste, faktureres tilleggstjenester etter at tjenesten er utført, alternativt etterskuddsvis per måned for løpende tjenester.


Snarvei til:

Utvidet brukerstøtte hos Digitaliseringsdirektoratet

Utvidet beredskap på teknisk personell

Tilleggstjenester - ID-porten 

Tilleggstjenester - digital postkasse til innybggere

Tilleggstjenester - eSignering
 

Utvidet brukerstøtte hos Digitaliseringsdirektoratet

Til toppen av siden

Kunden kan bestille utvidet åpningstid for Digitaliseringsdirektoratet brukerstøtte. Utvidet åpningstid for brukerstøtte bestilles skriftlig hos Digitaliseringsdirektoratet i god tid og senest 1 måned før iverksettelse. Digitaliseringsdirektoratet vurderer bestillingen og avgjør i samråd med kunden hvordan behovet skal løses. Estimering av behovet gjøres på grunnlag av forventet trafikk målt mot servicekrav som gjelder for Digitaliseringsdirektoratets brukerstøtte. Se punkt 4.2.3 i bruksvilkår for Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger. Dersom trafikk avviker vesentlig fra avtalt estimat, kan Digitaliseringsdirektoratet endre kategori for bestillingen.

Digitaliseringsdirektoratet skal alltid diskutere endring av kategori med kunden. Dersom trafikken i perioder (innenfor tidspunkt for bestilt tjeneste) forventes å ha et omfang som tilsvarer kategori «svært stor trafikk», skal pris for oppdraget avtales særskilt.

Kategori

Estimert antall henvendelser pr. time
(målt ut i fra gjennomsnitt for bestillingen)

Bemanning

Lite trafikk

< 25 henvendelser per time

3 personer

Middels trafikk

25 – 75 henvendelser per time

Inntil 8 personer

Stor trafikk

75 – 150 henvendelser per time

Inntil 16 personer

Svært stor trafikk

150 > henvendelser per time

Avtales særskilt

Følgende timepriser gjelder for kjøp av utvidet brukerstøtte (alle priser eks. mva)

KategoriTimepris virkedager 15:30-20
(pr. pers.)
Timepris virkedager 20-08
(pr. pers.)
Timepris lørdag, søndag og helligdag
(etter kl. 12 søndag før skjærtorsdag)

Lite/middels/stor trafikk

400,- (eks. mva)

600,- (eks. mva)

800,- (eks. mva)

Svært stor trafikk

Avtales særskilt

Avtales særskilt

Avtales særskilt

 

Utvidet beredskap på teknisk personell

Til toppen av siden

Kunden kan bestille utvidet driftsberedskap hos Digitaliseringsdirektoratet. Dersom den utvidede driftsberedskapen også må omfatte Digitaliseringsdirektoratet driftsleverandør, dekker kunden kostnader for dette. Utvidet driftsberedskap bestilles skriftlig hos Digitaliseringsdirektoratet, senest 1 måned før iverksettelse. Følgende timepriser gjelder for kjøp av utvidet beredskap på teknisk personell:

Kategori

Timepris virkedager 15:30-20
(pr. pers.)

Timepris virkedager 20-08
(pr. pers.)

Timepris lørdag, søndag og helligdag
(etter kl. 12 søndag før skjærtorsdag,
jul og nyttårsaften

 

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Teknisk personell Digdir

400

500,-

600,-

750,-

800,-

1 000,-

 

Kategori

Pris per person i perioden kl. 16-08 på
virkedager mandag til fredag (16 timer)

Pris per person i perioden fredag kl. 16
til mandag kl. 08 (64 timer)

Pris per person i perioden mandag
kl. 16 til fredag kl 08 (88 timer)

 

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Teknisk personell -
driftsleverandør

2 000,-

2 500,-

8 000,-

10 000,-

11 000,-

13 750,-

 

Tilleggstjenester - ID-porten

Utlevering av digital kontaktinformasjon via ID-porten

Til toppen av siden 

Kunden kan bestille utlevering av digital kontaktinformasjon som en del av informasjonen som videreformidles via ID-porten i forbindelse med innlogging. Informasjon som utleveres, er innbyggers fødselsnummer, e-postadresse, mobilnummer, reservasjonsstatus, postkasseleverandør valgt for offentlig bruk og innbyggers status i registeret. Kunden får opplysningene til informasjon for å tilpasse brukerdialogen overfor innbygger. Informasjonen skal kun brukes til preutfylling/visning og ikke til utsending. Kunden skal lenke til Digitaliseringsdirektoratet tjeneste for å oppdatere digital kontaktinformasjon slik at alle oppdateringer skjer ett sted. Kunden skal ikke tilby egne løsninger der innbygger kan oppdatere sin digitale kontaktinformasjon («lokalt vedlikehold»). Ved bruk av denne tilleggstjenesten, må bruksvilkårene for kontakt- og reservasjonsregisteret aksepteres. 3 Denne tjenesten er vederlagsfri.

Utlevering av sikkerhetsnivå

Utlevering av sikkerhetsnivå Kunde kan bestille utlevering av innbyggers høyeste brukte påloggingsnivå i ID-porten. Informasjonen som utleveres er hvorvidt innbygger har gjennomført en nivå-4 innlogging gjennom ID-porten siden en dato kunde oppgir. Oppgis ingen dato, skjer søket innenfor de siste 18 månedene. Kunden mottar opplysningene for å tilpasse sin dialog med innbygger, basert på kunnskapen om innbyggeren med høy grad av sannsynlighet kan utføre en nivå4-pålogging eller ikke. Tjenesten er dokumentert her: https://difi.github.io/idporten-oidc-dokumentasjon/oidc_api_authlevel.html. Denne tjenesten er vederlagsfri.

Støtte for utenlandske brukere

Bestilling av støtte for utenlandske brukere

Kunden kan bestille støtte for autentisering av utenlandske brukere med utenlandsk e-ID. ID-porten er tilknyttet CEF-e-ID som er en felles infrastruktur for e-ID i EU/EØS-området. CEF-e-ID gjør det mulig for innbyggere å logge seg på tjenester i utlandet ved bruk sin nasjonale e-ID. Oversikt over hvilke land som er tilknyttet CEF-eID finnes på Samarbeidsportalen. Denne tjenesten er vederlagsfri.

Behandling av personopplysninger ved autentisering av utenlandske brukere

Digitaliseringsdirektoratet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i ID-porten i forbindelse med autentisering av utenlandske brukere. Ved autentisering av utenlandsk bruker videreformidler Digitaliseringsdirektoratet opplysninger om brukerens d-nummer, navn og fødselsdato. Kunden er behandlingsansvarlig for opplysninger om autentiseringsoperasjoner som utleveres fra ID-porten i forbindelse med autentisering av sluttbrukere. Kunden må ha lovlig grunnlag for å behandle d-nummer i henhold til personopplysningsloven § 12. Kunden skal påse at det bare er ansatte med tjenstlige behov som har tilgang til de personopplysninger som utleveres fra ID-porten. Ved autentisering av utenlandsk bruker blir det utlevert kontaktinformasjon via ID-porten i henhold til punkt 4.2. For disse opplysningene gjelder vilkårene i punkt 4.2. Ved bestilling av støtte for utenlandske brukere må bruksvilkårene for kontaktog reservasjonsregisteret aksepteres.

Utvidet lagringstid for opplysninger om autentisering

Bestilling av utvidet lagringstid

Digitaliseringsdirektoratet lagrer opplysninger om en autentisering i ett år. Dersom kunden ønsker at Digitaliseringsdirektoratet skal lagre opplysninger om autentisering til kundens tjenester i lengre tid, må dette bestilles hos Digitaliseringsdirektoratet. Alternativt kan kunden be om å få opplysningene utlevert. Pris avtales ved bestilling ut fra opplysningenes omfang og lagringstid.

Behandling av personopplysninger ved utvidet lagringstid - databehandleravtale

Digitaliseringsdirektoratet er databehandler for kunder som har bestilt lengre lagringstid for opplysninger om autentisering og som har fått opplysninger knyttet til sine tjenester skilt ut til separat behandling i ID-porten. Før utvidet lagringstid kan iverksettes, må kunden som behandlingsansvarlig og Digitaliseringsdirektoratet som databehandler inngå databehandleravtale i henhold til personopplysningsloven § 15. Databehandleravtale inngås basert på mal fra Datatilsynet.

I databehandleravtalen må kunden spesifisere blant annet hvilke opplysningstyper som skal være gjenstand for utvidet lagringstid, hva som er formålet med utvidet lagring, hvor lenge opplysningene skal lagres, og om, og i tilfelle til hvem, opplysningene kan utleveres til.

Opplæring av kundens brukerstøtte knyttet til innlogging med ID-porten

Digitaliseringsdirektoratet tilbyr via e-ID-leverandørene opplæring i bruk av nivå 4 e-ID-ene som er tilknyttet ID-porten for brukerstøttene hos kunden. Det kan bli arrangert felles brukerstøttekurs med deltakere fra flere kunder, hvor kostnadene fordeles per deltager. Opplæringen bestilles hos Digitaliseringsdirektoratet. Følgende priser gjelder for heldagskurs (kl. 08-16) for brukerstøtteansatte, inntil 20 deltagere:

LeverandørPris for heldagskurs (08-16) inntil 20 deltagere

 

Ekskl. mva

Inkl. mva

BankID

50 000,-

62 500,-

Buypass

40 000,-

50 000,-

Commfides

18 000,-

22 500,-

Digitaliseringsdirektoratet tilbyr opplæring i bruk av MinID for kundens brukerstøtte. Pris avtales ved bestilling.

Utvidet driftsberedskap hos e-ID-leverandør

Kunden kan bestille utvidet driftsberedskap hos leverandørene av nivå 4 e-ID-ene. Bestillingen skal gå til Digdir. Følgende priser gjelder for kjøp av utvidet driftsberedskap:

BankID

KategoriDøgnpris virkedagDøgnpris helligdagTimepris virkedag
kl. 08-16
Timepris virkedag
kl. 16-23
Timepris natt
kl. 23-08. Lør: 09-18
Timepris lørdag
kl. 18-24, søn- og helligdag

 

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Servicedesk
(2.linje)

36 000,- ekskl mva (45 000,- inkl mva), 1 500,- pr time ekskl mva (1 875,- pr time inkl mva).

Tekniker
(3.linje)

79200,-

99 000,-

79 200,-

99 000,-

3 300,-

4 125,-

3 300,-

4 125,-

3 300,-

4 125,-

3 300,-

4 125,-

Utvidet driftsberedskap som omfatter både servicedesk og tekniker: 115 200,- ekskl mva (144 000 inkl mva)/ 4800,- pr time ekskl mva (6 000,- inkl mva).

Buypass

KategoriDøgnpris virkedagTimepris virkedag
kl. 07-17
Timepris virkedag
kl. 17-23
Timepris natt 
kl. 23-07, lør kl 09-18
Timepris lør. kl. 18-24,
søn- og helligdag

 

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Servicedesk
(2.linje)

33 840,-

42 300,-

600,-

750,-

1 300,-

1 625,-

1 800,-

2 250,-

2 100,-

2 625,-

Tekniker
(3.linje)

39 900,-

49 875,-

950,-

1 188,-

1 425,-

1 781,-

1 900,-

2 375,-

2 100,-

2 625,-

Utvidet driftsberedskap som omfatter både servicedesk og tekniker: 73 740,- ekskl mva (92 175,- inkl mva).

Commfides

Kategori

Døgnpris hverdag

Døgnpris helg

Timepris hverdag
kl. 07-24

Timepris natt

 

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Ekskl. mva

Inkl. mva

Servicedesk
(2.linje)

16 000,-

20 000,-

26 000,-

32 500,-

 1250,-

1 563,-

1 600,-

2 000,-

Tekniker
(3.linje)

18 000,-

22 500,-

28 000,-

35 000,-

1 400,-

1 750,-

1 800,-

2 250,-

Både servicedesk
og tekniker

30 000,-

37 500,-

50 000,-

62 500,-

-

-

-

-

 

Eksklusiv tilgang til testmiljø hos e-ID-leverandør

Kunden kan bestille eksklusiv tilgang til testmiljøet hos en nivå 4 e-ID-leverandør for en begrenset periode for utvidet testing av ID-porten. Bestilling skjer hos Digitaliseringsdirektoratet. Bestilling må gjøres senest 1 måned før iverksettelse. Følgende priser gjelder for eksklusiv tilgang til testmiljø:

BankID

TjenesteFastpris pr. dag (kl. 8-16)Fastpris pr. døgnFastpris pr. uke*

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eksklusiv tilgang til testmiljø

60 000,-

75 000,-

125 000,-

156 250,-

600 000,-

750 000,-

Buypass

TjenesteFastpris pr. dag (kl. 8-16)Fastpris pr. døgnFastpris pr. uke*

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eksklusiv tilgang til testmiljø

5 000,-

6 250,-

8 000,-

10 000,-

29 000,-

36 250,-

*Som uke regnes virkedager i en kalenderuke. Eksklusiv tilgang kan maksimalt bestilles for 1 uke av gangen, med minimum 2 uker mellom hver periode. Ved behov utover dette anbefales etablering av dedikert testmiljø.

Commfides

TjenesteFastpris pr. dag (kl. 8-16)Fastpris pr. døgnFastpris pr. uke*

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eksklusiv tilgang til testmiljø for begrenset periode**

9 500,-

11 875,-

9 500,-

11 875,-

47 500,-

59 375,-

**Prisen omfatter Commfides forberedelse, men ikke tilgang til leverandørens konsulenter for testformål.
 

Konsulentbistand fra e-ID-leverandør

Kunden kan bestille konsulentbistand fra nivå 4 e-ID-leverandørene knyttet til disse e-ID-leverandørenes tjenester. Bestilling skjer hos Digdir. Følgende priser gjelder for konsulentbistand:

BankID 

BankID tilbyr konsulentbistand via sine underleverandører.

Nets Norway AS

TjenesteTimespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17)Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23)Timepris lørdag (kl. 9-18), natt (kl. 23-07)Timepris lørdag (kl. 18-24), søn- og helligdag

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Særskilt teknisk bistand

1 800,-

2 250,-

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Miles AS

KategoriTimespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17)Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23)Timepris lørdag (kl. 9-18), natt (kl. 23-07)Timepris lørdag (kl. 18-24), søn- og helligdag

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Prosjektleder

1 450,-

1 812,50,-

2 175,-

2 718,75,-

2 175,-

2 718,75

2 175,-

2 718,75,-

Seniorkonsulent

1 300,-

1 625,-

1 950,-

2 437,50,-

1 950,-

2 437,50,-

1 950,-

2 437,50,-

Konsulent

1 200,-

1 500,-

1 800,-

2 250,-

1 800,-

2 250,-

1 800,-

2 250,-

Systek

KategoriTimespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17)Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23)Timepris lørdag (kl. 9-18), natt (kl. 23-07)Timepris lørdag (kl. 18-24), søn- og helligdag

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Prosjektleder

1 450,-

1 812,50,-

2 175,-

2 718,75,-

2 175,-

2 718,75,-

2 175,-

2 718,75,-

Seniorkonsulent

1 300,-

1 625,-

1 950,-

2 437,50,-

1 950,-

2 437,50,-

1 950,-

2 437,50,-

Konsulent

1 200,-

1 500,-

1 800,-

2 250,-

1 800,-

2 250,-

1 800,-

2 250,-

 

Buypass

KategoriTimespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17)Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23)Timepris lørdag (kl. 9-18), natt (kl. 23-07)Timepris lørdag (kl. 18-24), søn- og helligdag

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Prosjektleder

1 365,-

1 706,-

1 800,-

2 250,-

2 500,-

3 125,-

3 500,-

4 375,-

Opplæringskonsulent

950,-

1 188,-

1 260,-

1 575,-

1 580,-

1 975,-

1 900,-

2 375,-

Seniorkonsulent

1 235,-

1 543,-

1 600,-

2 000,-

2 100,-

2 625,-

2 900,-

3 625,-

Konsulent

1 235,-

1 543,-

1 600,-

2 000,-

2 100,-

2 625,-

2 900,-

3 625,-

Systemingeniør

1 365,-

1 706,-

1 800,-

2 250,-

2 500,-

3 125,-

3 500,-

4 375,-

 

Commfides

KategoriTimespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17)Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23)Timepris lørdag (kl. 9-18), natt (kl. 23-07)Timepris lørdag (kl. 18-24), søn- og helligdag

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Prosjektleder

1 250,-

1 600,-

1 600,-

 

2 000,-

 

1 950,-

2 437,50

2 500,-

3125,-

Opplæringskonsulent

850,-

1 063,-

1 250,-

1 563,-

1 400,-

1 750,-

NA

NA

Seniorkonsulent

1 250,-

1 562,50

1 600,-

 

2 000,-

 

11 950,-

2 437,50

2 500,-

3 125,-

Konsulent

1 100,-

1 375,-

1 400,-

1 750,-

1 750,-

2 187,50

2 200,-

2 750,-

Systemingeniør

1 100,-

1 375,-

1 400,-

1 750,-

1 750,-

2 187,50

2 200,-

2 750,-

Med hensyn til reisekostnader knyttet til konsulentbistand fra BankID, Buypass og Commfides gjelder følgende: Reise- og diettkostnader dekkes kun for reiser som på forhånd er skriftlig godkjent av kundens kontaktperson. Godkjente reiser dekkes etter statens gjeldende satser. Reisetid kan kun faktureres når kundens kontaktperson på forhånd skriftlig har godkjent at reisetid kan faktureres for den aktuelle reisen. Reisetid godtgjøres med 50 % av ordinær pris per time.

Bestilling av PIN-kodeutsending til bruk av MinID

Kunden kan bestille produksjon og utsending av PIN-koder til MinID til en spesifikk brukergruppe. Produksjon og utsending av PIN-koder skal ivareta sluttbrukers interesser og skal spesielt prioritere sikkerhet. For å ivareta sluttbrukers interesser på en best mulig måte, skal man ved hver enkelt bestilling vurdere behovet for utsending opp mot sluttbrukers sikkerhet i løsningen, og eventuelt om sluttbrukere som allerede er registrert som MinID-brukere, skal omfattes av bestillingen. Pris for tjenesten avtales ved bestilling.

Tilleggstjenester knyttet til digital postkasse til innbyggere

Til toppen av siden

Prisene vedrørende digital postkasse til innbyggerne er gjeldende fra 1. januar 2020.

Konsulentbistand fra leverandører av digital postkasse

Kunden kan bestille konsulentbistand på timebasis fra leverandørene av digital postkasse. Dette kan eksempelvis være bistand til testing eller feilretting, bistand til gjennomføring av kvalitetsrevisjoner hos kunden eller annen konsulentbistand knyttet til postkasseleverandørens tjenester etter avtalen inngått med Digitaliseringsdirektoratet. Konsulentbistanden skal bestilles hos Digitaliseringsdirektoratet senest 12 virkedager før konsulentene skal brukes. Digitaliseringsdirektoratet fakturerer kunden etterskuddsvis fortløpende. Reise- og diettkostnader dekkes kun for reiser som på forhånd er skriftlig godkjent av kundens kontaktperson. Godkjente reiser dekkes etter statens gjeldende satser. Reisetid kan kun faktureres når kundens kontaktperson på forhånd skriftlig har godkjent at reisetid kan faktureres for den aktuelle reisen. Reisetid godtgjøres med 50 % av ordinær pris per time. Følgende priser gjelder for konsulentbistand:

eBoks AS:

KategoriTimespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17)Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23)Timepris natt virkedag (kl.23-07) lørdag (kl. 07-18)Timepris lørdag (kl. 18-07), søn- og helligdag (00-24)

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Prosjektleder

1 465,-

1 831,-

1 831,-

2 289,-

2 930,-

3 663,-

2 930,-

3 663,-

Seniorkonsulent

1 465,-

1 831,-

1 831,-

2 289,-

2 930,-

3 663,-

2 930,-

3 663,-

Konsulent

1 139,-

1 424,-

1 425,-

1 780,-

2 278,-

2 848,-

2 278,-

2 848,-

Systemingeniør

1 465,-

1 831,-

1 831,-

2 289,-

2 930,-

3 663,-

2 930,-

3 663,-

Posten:

KategoriTimespris ordinær arbeidstid(virkedager kl. 7-17)Timepris kveldstid (virkedager kl. 17-23)Timepris natt virkedag (kl.23-07) lørdag (kl. 07-18)Timepris lørdag (kl. 18-07), søn- og helligdag (00-24)

 

Eks.mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Prosjektleder

1 573,-

1 966,-

2 359,-

2 949,-

3 146,-

3 932,-

3 146,-

3 932,-

Seniorkonsulent

1 404,-

1 756,-

2 107,-

2 633,-

2 809,-

3 511,-

2 809,-

3 511,-

Konsulent

1 292,-

1 615,-

1 938,-

2 423,-

2 584,-

3 230,-

2 584,-

3 230,-

Systemingeniør

1 292,-

1 615,-

1 938,-

2 423,-

2 584,-

3 230,-

2 584,-

3 230,-

 

Utvidet driftsberedskap hos leverandører av digital postkasse

På bestilling fra kunden skal leverandørene til digital postkasse stille med økt bemanning på servicedesk og annet teknisk personell. Dette kan blant annet gjøres i høyvolumperioder eller perioder når det er spesielt viktig at tjenesten er tilgjengelig. Bestillingen skal gå til Digitaliseringsdirektoratet senest 12 virkedager før beredskap trengs. Utvidet driftsberedskap blir fakturert etterskuddsvis fortløpende.

eBoks AS:

KostnadselementDøgnpris

 

Eks. mva

Inkl. mva

Servicedesk (2.linje)

23 236,-

29 045,-

Tekniker (3.linje)

29 886,-

37 358,-

Utvidet driftsberedskap som omfatter
både servicedesk og tekniker

47 810,-

59 762,-

Posten:

KostnadselementDøgnpris

 

Eks. mva

Inkl. mva

Servicedesk (2.linje)

8 988,-

11 235,-

Tekniker (3.linje)

11 235,-

14 044,-

Utvidet driftsberedskap som omfatter
både servicedesk og tekniker

20 224,-

25 280,-

 

Tilgang til ytelsestestmiljø

Ytelsestestmiljø kan bestilles av kunden for å utføre test av ytelsen til kundens tjeneste i samspill med digital postkasse. Ytelsestestmiljøet er et nedskalert miljø i forhold til produksjonsmiljøet. Ytelsestestmiljøet er en bestillingstjeneste, og kunden faktureres for bruk av testmiljøet fortløpende. Ytelsestest kan gjennomføres for meldingsformidler eller som del av ende-til-ende-test. Bestillingen skal gå til Digitaliseringsdirektoratet senest 12 virkedager før tilgang trengs. Følgende priser gjelder:

KostnadselementDøgnpris

 

Eks. mva

Inkl. mva

eBoks AS: Adgang til miljø for ytelsestest

19 874,-

24 842,-

Posten Norge AS Postkasse: Adgang til miljø for ytelsestest

10 954,-

13 693,-

Posten Norge AS Meldingsformidler: Adgang til miljø for ytelsestest

10 954,-

13 693,-

 

Opplæring av brukerstøtte

Leverandør av digital postkasse tilbyr opplæring slik at kundens personale får relevant opplæring for å kunne tilby innbyggere brukerstøtte. Bestilling av kurs skal gå til Digitaliseringsdirektoratet. Fakturering skjer etter at kurset er gjennomført. Prisen gjelder for heldagskurs (kl. 08-16).

KostnadselementDøgnpris

 

Eks. mva

Inkl. mva

eBoks AS

22 500,-

28 125,-

Posten Norge AS 

22 471,-

28 088,-

 

Manuell batch-sending

Kunder som har akseptert bruksvilkår kan benytte seg av manuell batchforsendelse ved enkelte masseutsendinger utenfor fagsystem eller mens de venter på integrasjon av fagsystem. Brev til utsending i PDF-format og adresser i CSV-format sendes i komprimert fil til meldingsformidler gjennom et administrasjonsgrensesnitt. Meldingsformidler fordeler de enkelte brev og sender til korrekt postkasse, evt utskrift. Bruksanvisning og maler blir utlevert ved bestilling av tjenesten. Det vil bli gitt en tidsbegrenset tilgang til å bruke batchgrensesnittet.

Innstikk og skanning

Veiledende brukspris for standardiserte innstikk

Tjeneste/produkt

Pris i NOK (inkl. mva.)

Svarkonvolutt med trykk i sort/hvitt inklusivt innstikk av svarkonvolutt i utsendingen, per stykk.

0,60

Startkost per kjøring

500,-

I tillegg til innstikk av svarkonvolutter, er følgende standardprodukter vanlige:

 • Format på vedlegg er A4 og A5.
 • Følgende vedlegg kan inngå i C5-konvolutt:
  • Ett ark A4 (falset)
  • 2-sider A5/A6 (tykkelse: ett ark)
  • 4-sider A5/A6 (tykkelse: to ark)
  • 6-sider A5/A6 (tykkelse: tre ark)
  • 8-sider A5/A6 (tykkelse: fire ark)
  • A5/A6 betyr Formater A6 og A5, samt mellomliggende formater
  • Rygg må være i lengderetning
  • Papir 110, 120 og 150 gram - Ubestrøket og matt bestrøket

Prisen for disse innstikkene er NOK 500,- inkl. mva. per kjøring pluss NOK 0,30 inkl. mva. per stykk for innstikkingen, pluss en kost for selve det fysiske innstikket. Selve det fysiske innstikket må prises separat, da det er mange kvalitetsvarianter av produktene listet ovenfor.

Innstikk som ikke dekkes av beskrivelsen over anses som ikke-standardisert og følgelig må innstikkingsjobben prises spesielt.

Brukspriser skanning for retur av data fra utfylte papirskjema

Bruksprisen for skanningen vil avtales i hvert enkelt tilfelle mellom avsender og Parajett. Prislisten angir prisnivået slik det foreligger p.t.

Skanning og digitalisering en gang i uken inntil 2 500 returer:

KostnadselementPris NOK ekskl. mva.Pris NOK inkl. mva.
Pris pr. side ved inntil  500 returer:4,605,75
Pris pr. side ved  500 - 2500 returer:   3,604,50
Minimumspris pr skanning:5 500,006 875,00

Samler, skanner og digitaliserer to eller flere ganger i uken over 2 501 returer:

KostnadselementPris NOK ekskl. mva.Pris NOK inkl. mva.
Pris pr. side ved 2 501 -   10 000 returer:       2,302,88
Pris pr. side ved over      10 000 returer:1,752,19

 

Innstikk og skanne-tjenesten med stiftede hefter

Bygging av tolkningsmal for spørreundersøkelse:
Utføres etter fastpris som avtales direkte med Postens utkskriftsleverandør.

Spørreskjema og svarsendingskonvolutt:
Spørreskjema som sendes ut som løsark prises på samme måte som vanlige brev i.h.t prislisten.

KostnadselementPris NOK ekskl. mva.Pris NOK inkl. mva.
B5 svarsendingskonvolutt og konvoluttering av denne1,321,65

Spørreskjema som sendes ut som stiftede hefter (Hefte, konvolutt & svarkonvolutt - farger) (Eventuelle følgebrev som legges ved spørreskjemaheftene prises per ark som for vanlige brev):

KostnadselementPris NOK ekskl. mva.Pris NOK inkl. mva.
Grunnpris (Hefte, stifting, falsing, konvolutt & svarkonvolutt - farger)5,206,50
Påfølgende økning i antall sider (der økningen er delelig på 4)3,003,75 pr. 4 sider
Priseksempler:  
8 sider11,2014,00
12 sider14,2017,75
16 sider17,2021,50
24 sider23,2029,00

Svarsendingsporto og mottak av svarsendinger:

KostnadselementPris NOK ekskl. mva.Pris NOK inkl. mva.
Svarsending inntil 20 gram fra Norge, inntil 2 ark16,0520,06
Svarsending inntil 50 gram fra Norge, inntil 7 ark 22,6028,25
Svarsending inntil 100 gram fra Norge, inntil 15 ark  28,0535,06
Svarsending inntil 350 gram fra Norge, inntil 40 ark 52,5065,63

Startkostnad ved åpning av svarkonvolutter under 5000 per uke:

KostnadselementPris NOK ekskl. mva.Pris NOK inkl. mva.
Startkostnad ved åpning av svarkonvolutter under 5000 per uke375,00468,75

Skanning og digitalisering en gang i uken inntil 2500 returer:

KostnadselementPris NOK ekskl. mva.Pris NOK inkl. mva.
Pris pr. side ved inntil  500 returer:4,605,75
Pris pr. side ved  500 - 2500 returer:   3,604,50
Minimumspris pr skanning:5500,006875,00

Samler, skanner og digitaliserer to eller flere ganger i uken over 2501 returer:

KostnadselementPris NOK ekskl. mva.Pris NOK inkl. mva.
Pris pr. side ved 2 501 -   10 000 returer:       2,302,88
Pris pr. side ved over      10 000 returer:1,752,19

Retur av data til sluttkunde:

KostnadselementPris NOK ekskl. mva.Pris NOK inkl. mva.
Retur av data til sluttkundeAvtales direkte med Postens utskriftsleverandør

Ansvar ved feil forårsaket av avsender:
Merkostnad ved feilsending forårsaket av avsender vil faktureres.  Dette kan eksempelvis forårsakes av avvik fra avtalt volum (min/maks), sendingstidsrom, og andre feil i sendingen som forårsaker merarbeid for å rette opp i avviket.

Tilleggstjenester knyttet til signeringstjenesten

Til toppen av siden

Tilleggstjenester knyttet til signeringstjenesten

Kunden kan bestille tilleggstjenester i forhold til signeringstjenesten. Prisene nedenfor gjelder fra 1. 1. 2020. Følgene tilleggstjenester er tilgjengelig:

Lagring med langtidsvalidering

Prisene er eks MVA og er en engangskostnad som gjelder for hele perioden dokumentet lagres og vedlikeholdes. Det er størrelsen på inputdokumentet/-ene som avgjør størrelsessegmentet, det betyr størrelsen på dokumentet før signering og tidsstempling.

KostnadselementLagringLangtidsvalideringTotalt

Dokumentstørrelse 0 - 0,3 MB

0,94

0,4

1,34

Dokumentstørrelse 0,3 - 1 MB

1,54

0,4

1,94

Dokumentstørrelse 1 - 5 MB

3,54

0,4

3,94

 

Utvidet driftsberedskap

 

Tjenesteeier kan bestille utvidet driftsberedskap hos leverandør av signeringstjenesten.

KostnadselementPris NOK eks. mva.Pris NOK inkl. mva

Servicedesk (2.linje)

17 721

22 151

Tekniker (3.linje)

22 124

27 654

Utvidet driftsberedskap som omfatter
både servicedesk og tekniker

39 844

49 805

Timepriser for konsulentbistand/konsulentoppdrag

Tjenesteeier kan bestille konsulentbistand fra leverandør av signeringstjenesten.

KategoriOrdinær arbeidstid (kl. 7-17)Utenfor ordinær arbeidstid

 

Eks. mva.

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Prosjektleder

1 651

2 064

3 302

4 128

Seniorkonsulent

1 486

1 857

2 972

3 715

Konsulent

1 376

1 720

2 752

3 440

 

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*