Endringslogg for bruksvilkår

Dette er en endringslogg som viser de ulike versjonene av bruksvilkårene for Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger. Endringsloggen viser versjonsnr., dato for når vilkåret ble tilgjengelig og en kort beskrivelse av hva som ble endret i den nye versjonen av vilkåret.

Publisert: 26. sep 2019, Sist endret: 13. sep 2020

Bruksvilkår for Digdirs digitale fellesløsninger

Versjonsnr. DatoKort beskrivelse av endring
1.001.06.2018Første versjon av bruksvilkårene slik de er i dag med et samlet vilkår for alle fellesløsningene til Difi (ikke eInnsyn). Et generelt kapittel for alle fellesløsningene i kapitell en, og et spesifikt kapittel for hver fellesløsning. 
1.101.01.2019Endringer i forbindelse med ny personvernlov. Oppdatering av punkt 1.7 (generelt om personopplysninger) som gjelder for alle fellesløsninger der det blir behandlet personopplysninger. I tillegg er det gjort nødvendige endringer i de spesifikke bestemmelsene om behandling av personopplysninger i den enkelte fellesløsning.
1.201.04.2019Endringer i rekkefølgen på avsnittene i pkt. 1.2 Virksomheter som kan benytte fellesløsningene.
1.304.09.2019

Maskinporten inn som ny fellesløsning i bruksvilkårene. Utvidet beskrivelse av kategorier ved hendelseshåndtering (punkt 1.5.5). Justeringer knyttet til API-sikring (punkt 2.5.4) og presisering om bruk av underleverandør (punkt 2.6). I kapittelet om Digital postkasse til innbyggere ble det lagt inn en presisering om bruk av kontakt- og reservasjonsregisteret (4.4.2).

1.3.123.09.2019Presisering av punkt 3.6 personopplysninger i kapittelet om Maskinporten.
1.401.01.2020Endringer i punkt 1.3 finansiering grunnet brukerfinansiering av Maskinporten og endringer i forhold til fakturering. 
1.524.04.2020Noen presiseringer og endring i formuleringer i kapttel 1. Oppdatering av referanse flere plasser i bruksvilkåret. I kapittel 7 om eFormidling er punkt 7.8.3 og 7.8.4 tatt bort, og det er lagt inn 24/7 drift og vaktordning i punkt 7.8.2.

Bruksvilkår for eInnsyn

Versjonsnr.DatoKort beskrivelse av endring
1.008.09.2017Første versjon av bruksvilkår for eInnsyn. Grunnet eierstrukturen rundt eInnsyn krevde det et eget spesifikt bruksvilkår for denne fellesløsningen.
1.114.02.2020

Oppdatert kapittel 3, som nå også beskriver fylkeskommunale og kommunale kunder. Kapitell 3 beskriver finansiering; 3.1 for statlige kunder og 3.2 fylkeskommunale og kommunale kunder.

Oppdatert kapittel 1. om eInnsyn, punkt 4.2 eInnsyns Styringsråd og punkt 4.3 eInnsyns brukerråd med preseiseringer om eInnsyn.

Nytt punkt, 5.4 Publisering av informasjon til møter og utvalg, er lagt til. 

Bruksvilkår for leverandører

Versjonsnr.DatoKort beskrivelse av endring
1.017.11.2014Første versjon av bruksvilkår for leverandører, som påvegne av sine kunder integrerer seg mot en eller flere av Difis fellesløsninger.
1.104.10.2019Endringer i forbindelse med innføring av Maskinporten og selvbetjening for Maskinporten, ID-porten OIDC og Kontakt- og reservasjonsregisteret.
1.224.04.2020Kapittel 2 om partsforhold er oppdatert med en setning om at det er tilstrekkelig at leverandør godtar brusvilkår i de tilfeller de opptrer som "påvegne av". 

Bruksvilkår for private virksomheter i maskinporten

Versjonsnr.DatoKort beskrivelse av endring
1.002.09.2019Første versjon av bruksvilkår for private kunder i maskinporten. Vilkåret skal godtas av private kunder som skal ta i bruk Maskinporten enten som konsument av data og/eller en tilbyder av data.
1.101.01.2019Maskinporten blir brukerfinansiert og 1.3 finansiering går inn som nytt punkt i vilkåret. 
1.224.04.2020Skriftlige presiseringer og formuleringer. Detaljering av funksjonalitet i selvbetjeningsløsningen er tatt bort i kapittel 3. 

 

Aktuelt

Ny versjon av bruksvilkårene

Det er i dag lagt ut ny versjon av noen av bruksvilkårene. Dette gjelder bruksvilkår for Digdirs fellesløsninger, bruksvilkår for leverandører og bruksvilkår for private kunder i maskinporten.