Dokumentasjon

Her finn du lenker til sentral dokumentasjon om ELMA og EHF-format.

Publisert: 24. okt 2018, Sist endret: 14. sep 2020

Begrep

Det vert brukt ulike begrep og forkortingar i dokumentasjonen kring ELMA. Under har me samla nokon av dei mest brukte. Fleire finn du her. 

Begrep:

 • Aksesspunkt (AP) - Tjeneste for formidling av elektroniske handelsdokumenter (som f eks katalog, ordre, ordrebekreftelse, faktura, kreditnota, purring) basert på nærmere spesifiserte formater, forretningsregler og kommersielle bestemmelser som fastsettes i overensstemmelse mellom en rekke europeiske land (avledet av PEPPOL-prosjektet). En leverandør som ønsker å levere aksesspunkttjeneste, må søke en "regional myndighet" om godkjennelse av tjenesten og inngå en standardisert avtale med den regionale myndigheten om at tjenesten vil bli levert slik det fremgår av avtalen. Digitaliseringsdirektoratet utøver per tidspunkt rollen som "regional myndighet" i Norge. Se Digitaliseringsdirektoratets oversikt.

 • Elektronisk faktura - Faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt.

 • Elektronisk handel - Generelt begrep om bruk av elektroniske verktøy for å understøtte kjøps- og salgsprosesser. Digitaliseringsdirektoratet bruker begrepet særlig knyttet til følgende anskaffelsesprosesser: Planlegging og gjennomføring av konkurranser om offentlige anskaffelser, kontraktadministrasjon, bestilling og leveranse / mottak av varer og tjenester, fakturering og betaling. Innføring av elektronisk handel kan ha flere formål: 1. Sikre at gode anskaffelsesprosesser blir fulgt i hele organisasjonen. 2. Generere styringsinformasjon. 3. Forenkle og automatisere prosesser. 4. Sikrss/elektronisk-handel/bruk-av-digitale-verktoy/folge-opp-leveranse-og-kontrakte sporbarhet og mulighet for kontroll. Effektene vil være bedre, enklere og sikrere offentlige anskaffelser.

 • Elektronisk handelsformat (EHF) - Format for utveksling av handelsmeldinger i Norge - EHF er basert på internasjonalt standardiseringsarbeid, nærmere bestemt; CEN BII Core data modellene og en syntaks implementering basert på Universal Business Language (UBL). Formatet er obligatorisk for elektronisk fakturering i staten. Det arbeides for å utbre bruk av de samme standardformatene i hele Europa, blant annet gjennom PEPPOL-prosjektet. EHF format, veiledere og verktøy.

 • Ehandelsplattformen (EHP) - Tjeneste som understøtter elektronisk handel i norsk offentlig sektor med særlig fokus på prosessene "fra bestilling til betaling". Tjenesten omfatter ulike tjenester for både offentlige kjøpere og deres leverandører og tilbyr ett standardisert grensesnitt for utveksling av elektroniske handelsdokumenter. Tjenesten opereres av Capgemini Procurement Services (tidligere IBX) etter avtale med Digitaliseringsdirektoratet. Alle statlige forvaltningsorgan, helseforetak, kommuner og fylkeskommuner har en avtalefestet rett til å benytte tjenesten. www.ehandelsplatformen.no.

 • Elektronisk mottaker adresse register (ELMA) - Register i Norge hvor mottaker kan legge inn sine elektroniske adresser for å motta dokumenter - se ELMA.

 • Faktura - Et dokument som regnskapmessig stadfester et salg mellom en selger og en kjøper. Fakturaen utstedes av selgeren og kjøperen får i oppdrag å betale denne.

 • Fakturamottaker - En fakturamottaker er en person eller organisasjon, på egne eller på andres vegne, som vil motta faktura for varer eller tjenester som ble kjøpt.

 • Fakturautsteder - En fakturautsteder er en person eller organisasjon som utsteder faktura for varer eller tjeneste som ble solgt på egne eller på andres vegne.

 • OpenPEPPOL - videreføring av PEPPOL prosjektet - se PEPPOL

 • OXALIS - Digitaliseringsdirektoratet laget program for utveksling av dokumenter mellom aksesspunkter i PEPPOL- basert meldingsformidling/infrastruktur.

 • PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) - Navn på prosjekt under EU sitt program for konkurranseevne og innovasjon (CIP). Prosjektet gjennomføres i perioden 1. mai 2008 - 31. august 2012 og har som formål å stimulere økt handel over landegrensene i Europa gjennom å standardisere og forenkle elektronisk handel. Les mer på prosjektets hjemmeside www.peppol.eu.

 • Service Metadata Locator (SML) - Sentralt register for å finne riktig SMP. Finnes en av i verden – pt lokalisert i Østerrike

 • Service Metadata Publisher (SMP) - Register som inneholder data om mottakers dokumenttype, profil og aksesspunkt. I Norge kalles SMP'en for ELMA.

 • Simple Object Access Protocol (SOAP) - XML basert protokoll består av:

  • en konvolutt, som definerer hva som er i meldingen og hvordan å behandle den
  • et sett med regler for koding uttrykke forekomster av program-definerte datatyper
  • en konvensjon for å representere prosedyrekall og svar.

 

Deldette

Kontakt