ID-porten

ID-porten gjer det muleg for brukarane dine å logge seg inn på offentlege digitale tenester.

Kva kostar ID-porten?

Kort fortalt er ID-porten kostnadsfri for verksemder med eit samla transaksjonsvolum under 200 000 per avrekningsår. Estimert pris pr autentisering for avrekningsåret 01.10.2019 – 30.09.2020 er forventa å bli ca. kr 0,28 eks. mva og ca. kr 0,35 inkl. mva.
 

Kostnader ved bruk av e-ID frå private e-ID-leverandørar skal vidareførast til kundane i samsvar med bestemmelsane nedanfor.

Hensikta med kostnadsfordelinga er å:

 • stimulere til bruk av ID-porten
 • gi små kundar størst mogeleg forutsigbarheit i si budsjettering
 • sikre at fordelinga vert opplevd som rettferdig
 • generere minst mogeleg administrasjon

Kvar einskilt kunde må sjølv syte for nødvendig budsjettdekning.

Finansiering av bruk av e-ID-ar frå private e-ID-leverandørar og MinID (SMS)

Frå og med 2018 finansierast bruk av e-ID frå private marknadsdsaktørar til autentisering i ID-porten og autentisering MinID (SMS) frå to kjelder:

 • Kostnaden for autentisering i ID-porten med e-ID frå private marknadsaktørar, vert fordelt forholds messig mellom dei kundane som har eit samla transaksjonsvolum for autentisering i ID-porten over 200 000 per avrekningsår
 • Digitaliseringsdirektoratet fakturerer kundane for autentisering i ID-porten. Dette gjeld kundane som har 200.000 autentiseringar pr. år. Fakturering skjer for avrekningsperiode 01.10.x0 til 30.09.x1 Faktura vil bli sendt ut i løpet av oktober/november x1 for heile avrekningsperioden. Kunden vert fakturert i EHF-formatet om ikkje annet er avtala. Kunden skal oppgi fakturareferanse.

I frå 2019 vart det inngått nye avtalar knytt til private e-ID-ar. Då fall innsparing ved redusert kost til SMS og PIN-kodebrev bort.

 

Slik fungerar ID-porten

Teknisk arkitektur

ID-porten støttar to grensesnittprotokollar:

 1. OpenID Connect /Oauth2 (anbefalt)
 2. SAML2 (fasast ut i 2021)

Presisering om bruk av ID-porten

Digitaliseringsdirektoratet sett at det er fleire kundar som ønskjer å bruke ID-porten for å styrke utstedelsen/styrken i eigne innloggingsløysningar. Dette er ein funksjonalitet som vi for augeblikket ikkje tilbyr gjennom ID-porten. Bruksvilkår for digitale fellesløysingar regulerar bruken av ID-porten som autentiseringsløsning.  ID-porten skal ikkje brukast for å utstede andre sertifikat eller brukar-ID-ar. Det betyr at ID-porten ikkje skal brukast til å legitimera andre innloggingsløysningar. 

Tryggleik 

ID-porten tilbyr e-ID på mellomhøgt tryggleiksnivå (nivå 3) og høgaste tryggleiksnivå (nivå 4). Det betyr at verksemda di kan tilby fleire og meir avanserte tenester på nett, til dømes tenester som inneheld meir personsensitive data. Det er opp til kunden å vurdere kva tryggleiksnivå den einskilde tenesta skal ha. 

Mellomhøgt tryggleiksnivå

MinID gir innlogging til tenester med mellomhøgt tryggleiksnivå. Den har ei to-faktors tryggleiksløysing som består av fødselsnummer og personleg passord, samt noko brukaren har, SMS-kode eller PIN-kode.

Høgaste tryggleiksnivå

BankID, BankID på mobil, Buypass og Commfides leverer elektronisk ID på høgaste tryggleiksnivå. Dette er også to-faktorløysingar, men e-ID-en utleverast berre ved personleg frammøte og legitimering. 

Les gjerne meir rammeverk for autentisering og uavviselegheit i elektronisk kommunikasjon med og i offentleg sektor på regjeringen.no.

Tilleggstenester

I samsvar med bruksvilkåra kan det bestillast tilleggstenester i ID-porten. Kunden bestiller tilleggstenester etter behov og betalar sjølv for dei tilleggstenester som vert bestilt. Tilleggstenester for digitale fellesløysingar viser alle tilleggstenester for dei digitale fellesløysingane. For ID-porten kan dette til dømes vere:

 • Utvida driftsberedskap
 • Utvida brukarstøtte
 • Opplæring av eiga brukarstøtte
 • Integrasjon for direkte signering
 • Konsulentbistand frå e-ID-leverandørane

Alle prisar er oppgitt både inkl. og ekskl. mva., på bakgrunn av reglar om nettoføring av MVA i statsforvaltninga frå 2015. Sjå DFØ sin rettleiar om kva som gjeld for di verksemd.

 

Kontakt

Aktuelt

Selvbetjening av testbrukere

Trenger du en testbruker for å utføre verifikasjontester? Vi har gjort denne prosessen lettere for deg!

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten

Den 28.09 kl. 23:00-23:30 gjennomførast produksjonssetting for ID-porten OIDC- og maskinporten. Der er venta 10 min nedetid i samband med produksjonssettinga.

Oversiktsbilde av Leikanger

2020 - så langt

Vi tek eit raskt tilbakeblikk på kva som har skjedd i fellesløysingane så langt i år - medan vi ser fram til ein like innhaldsrik haust.

Oppdatert statistikk for fellesløsningene

Statistikken for mai er nå oppdatert for fellesløsningene. Kommunekartet er oppdatert, og du vil nå finne oppdatert informasjon om andelen digitale postkasser i din nye kommune.

Nye midlertidige eID-er på plass i ID-porten

Digitaliseringsdirektoratet og Buypass lanserer som et tiltak knyttet til Covid19 nye eID-er hvor utstedelse er basert på maskinlesing av pass og ansiktsgjenkjenning.

Ny versjon av bruksvilkårene

Det er i dag lagt ut ny versjon av noen av bruksvilkårene. Dette gjelder bruksvilkår for Digdirs fellesløsninger, bruksvilkår for leverandører og bruksvilkår for private kunder i maskinporten.

ID-porten - mars 2020

Situasjonen kring korona-viruset har hatt innverknad på bruken av ID-porten, og det var rekordhøge 28 millionar innloggingar i mars.

Høgvolum- og kritisk periode i ID-porten i samband med utlegg av Skattemeldinga

I perioden 18.-31.mars vert skattemeldinga puljevis gjort tilgjengeleg for skattepliktige. Nytt i år er at ikkje alle skattemeldinga får samstundes, du vert varsla når skattemeldinga di er klar. Vi førebur oss på auka trafikk i ID-porten i perioden. Følg med på samarbeidsportalen for oppdateringar om ID-porten i perioden!

Nytt direktorat - nytt e-postdomene

Får du autosvar om at e-posten til oss ikke kan leveres? Videresending av e-post til gammelt domene er nå opphørt, og du må derfor sende e-posten til servicedesk@digdir.no for at vi skal kunne motta den.

ID-porten - ytelsestest i produksjon

Det vil bli gjennomført ytelsestesting i produksjon 4. og 5. mars, i tidsrommet frå kl. 23:30 til kl. 03:30. Dette vil kunne føre til ustabilitet og lengere svartid i ID-porten, OIDC og kontakt- og reservasjonsregisteret.

Datadeling i praksis

For å få tilgang til sensitive data treng ein sikker identifisering av brukaren av data. I dette skodespelet får du på ein enkel måte sjå korleis datadeling føregår i praksis.

Leveranseplanar for 2020

Her finn du ei oversikt over leveranseplanane for våre digitale fellesløysingar i 2020

Oversiktsbilde fra Rethink

ReThink - Samarbeid og utvikling av digitale tenester

Samarbeid og utvikling av digitale tenester var tema då rundt 90 tilsette i kommunane på Nord-møre var samla i Kristiansund 12. og 13. februar. Arrangementet var eit samarbeid mellom IKT Orkidè, TietoEVRY og Digitaliseringsdirektoratet.

ID-porten - vedlikehald 11.02 - endring i innhald

Planlagt oppgradering av OpenAM og eigne modular for BankID og BankID på mobil er utsett. Vedlikehaldet den 11.02 vil omhandle vedlikehald i HSM, samt OIDC-oppgradering, og vert gjennomført i tidsrommet 00:30-03:00. Det vil bli periodar med ustabilitet i samband med vedlikehaldet.

ID-porten - feilmelding ved pålogging på eldre versjoner av IOS

ID-porten brukerstøtte har mottatt førespurnader frå brukarar som får feilmelding ved innlogging frå iPad og iPhone som har eldre operativsystem. Brukar kjem til e-ID-selektoren, gjennomfører innlogging med valgt e-ID, men får feilmelding "En feil har oppstått". Brukarane som har tatt kontakt har fått hjelp til å oppdatere til nyare versjon av IOS. Les meir...

ID-porten - vedlikehald 04.02

Det vert gjennomført vedlikehald i ID-porten den 4.februar i tidsrommet 00:30-03:00. Det kan bli periodar med ustabilitet i samband med vedlikehaldet.

Engasjerende leverandørkonferanse for ny systemarkitektur for ID-porten

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) arbeider med en ny systemarkitetkur for ID-porten, og inviterte i den forbindelse til åpen konferanse for leverandører og andre interessenter. Om lag 45 personer deltok på konferansen, der målet var å presentere problemstillingen vår, samt målsetningen med anskaffelsen og den nye systemarkitekturen.

Et innblikk i fremtidens ID-porten

ID-porten er blitt en viktig byggekloss for digitaliseringen av offentlig sektor og skal også fremover være et virkemiddel for å dekke forvaltningens behov for autentisering på en sikker, effektiv og brukervennlig måte. Produktstrategien for 2020-2025 er klar og peker ut mål og retning for arbeidet vi gjør for å utvikle ID-porten i årene som kommer.

Julekalender - vinnere

Vinneren av hovedpremien, Airpods Pro, ble Nicolay Stephansen. Gratulerer!

Oppsummering fra integrasjons- og sikkerhetsforum 2019

I årets integrasjon- og sikkerhetsforum har Maskinporten fått hovedrollen. Nav og Skatteetaten gir innsikt i hvordan de bruker Maskinporten og behovet Maskinporten løser. I tillegg vil deltakerne blant annet få innsikt i konsekvenskartlegging av ID-porten, trusler og mottiltak ved bruk av Oauth2, planer for ID-porten og ny systemarkitektur og utfasing av gamle grensesnitt.

Difi på EHiN

Difi var på konferansen for E-helse i Norge, som er Norges største konferanse med fokus på digitalisering av helsesektoren. Se innleggene vi hadde om Maskinporten og ID-porten på konferansen her.

Maskinporten illustrasjon

Enklere og tryggere deling av data

- Skal vi klare å bli én digital offentlig sektor, må vi bli flinkere til å dele og bruke data på tvers av virksomheter og sektorer, skriver direktør i Difi Steffen Sutorius i et innlegg i Kommunal Rapport.

Bilde fra ideathon - gruppe med deltakere

Vil gjøre det enklere å være ny i Norge

Innovation@Altinn og Difi arrangerte Ideathon der temaet var «Ny i Norge». Målet for Ideathonet var å involvere, engasjere og få innsikt i markedets behov, som det offentlige skal legge til grunn for tverggående tjenester på dette feltet.

ID-porten - stabil drift

ID-porten er tilbake i stabil drift etter ustabilitet i natt på grunn av svært høy trafikk i løsningen.

No kjem skattemeldinga

Torsdag 4. april blir skattemeldinga tilgjengeleg for nesten fem millionar lønnstakarar, pensjonistar og næringsdrivande.

ID-porten - Status 4. april

Det vart ny rekord på ID-porten, med ein total på 3 576 976 innloggingar. Av desse var 3 123 203 til Skatteetaten og Altinn. 

ID-porten og kontakt- og reservasjonsregisteret

Onsdag 3. og torsdag 4. april er det frys på nye integrasjonar i ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregisteret. Det vil si at det ikke vil bli lagt inn nye tjenester i test- eller produksjonsmiljø disse dagene. Dette er i samband med utlegging av skattemelding og høg trafikk.

ID-Porten

Problem med innlogging med BankID på ID-porten Problem oppstod 20.30 Problem løst 23.35

ID-porten - Sertifikatbytte i testmiljø for SAML

Virksomhetssertifikatet for ID-porten i testmiljøet har utløpsdato 20. mars 2019. Vi må derfor fornye dette sertifikatet og alle som har en tjeneste mot ID-porten må laste ned og implementere våre nye metadata som inneholder det nye sertifikatet.

ID-porten - Sertifikatbytte i produksjon for SAML

Virksomhetssertifikatet for ID-porten i produksjonsmiljøet har utløpsdato 20. mars 2019. Vi må derfor fornye dette sertifikatet og alle som har en tjeneste mot ID-porten må laste ned og implementere våre nye metadata som inneholder det nye sertifikatet.

Julehilsen fra Difi

Difi vil få ønske alle våre kunder og leverandører en riktig god jul og godt nytt år! Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og innholdsrikt år, og til å fortsette det gode samarbeidet med dere i 2019.

Bruksvilkår for fellesløsninger - presisering av hendelseshåndtering og databehandleravtale

Det er foretatt noen presiseringer i bruksvilkårene for fellesløsningene som vil være gjeldende fra 01.01.2019. Dette er en presisering av punkt 1.5.5 Prioritering av hendelser etter alvorlighetsgrad og en oppdatering av databehandleravtalen, punkt 6.7 Behandling av personopplysninger (databehandleravtale) og 1.7 Generelt om personopplysninger (databehandleravtale).

ID-porten - Produksjonssetting

Tirsdag 4. desember kl. 00:30 blir det produksjonssatt en fiks på ID-porten. Noe ustabilitet med mulig nedetid mellom kl. 00:30 - 01:00. Produksjonssatt med nedetid frå 00:30-00:36

ID-porten: problemer med innlogging

Det var problemer med antall connections mot databasen i produksjon. Dette førte til at ID-porten var utilgjengelig mellom kl 08:18 – 08:23 i dag (23. november). Hendelsen er løst.

Kritisk vedlikehold 09.11.2018 kl. 23:00 - 23:30

Det blir utført kritisk vedlikehold i kveld 09.11.2018 kl. 23:00 - 23:30, der 5 minutters nedetid på OpenID Connect i ID-porten må påregnes.  Dette vedlikeholdet vil også påvirke eFormidling og eInnsyn med noen forsinkelser på utsending. 

Difi hever sikkerheten i datakommunikasjon

Difi vil utpå nyåret 2019 ikke lenger støtte eldre versjoner av Transport Layer Security (TLS) enn versjon 1.2. Ved å heve nivået fjerner vi svakheter og kompleksitet knyttet til eldre versjoner.

Ny eID-selektor i ID-porten

ID-porten 17-5 blir satt i produksjon i kveld. Fra i morgen vil det derfor bli ny selektor i ID-porten. Skjermbilde av selektoren og hvordan der vil se ut ser du her.