Kontakt- og reservasjonsregisteret

Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR) er ei fellesløysing som alle offentlege verksemder skal bruke i tenesteutviklinga.

Kommuniser digitalt med innbyggaren

Når de har tatt i bruk kontaktregisteret kan de kommunisere digitalt med innbyggar utan å innhente samtykke. Det er obligatorisk å bruke kontakt- og reservasjonsregisteret til varsling om digital kommunikasjon frå 1.januar 2016.

Frivillig for innbyggar

Det er frivillig for innbyggar å vere registrert i kontaktregisteret, og det er innbyggaren som eig informasjonen. Innbyggaren er ansvarleg for å oppdatere informasjonen, og kan gjere det ved pålogging via ID-porten eller via  «Oppdater kontaktopplysningar».

Varslingsregelen

Forvaltningsorganet skal syte for at parten vert varsla om at einskildvedtak er fatta og om kvar og korleis vedkommande kan skaffe seg kunnskap om innhaldet. Tilsvarande gjeld for andre brev med viktig informasjon. Tilgang på mobilnummer og e-postadresse er derfor ein føresetnad for digital kommunikasjon.

 • Til næringsdrivande skal varsling skje til ei oppdatert elektronisk adresse som eininga har oppgitt
 • Til innbyggar skal informasjonen frå kontaktregisteret brukast til slik varsling. Dersom innbyggar ikkje har registrert mobilnummer og/eller e-postadresse i kontaktregisteret, kan innbyggaren ikkje varslast og kan då ikkje motta vedtak og andre viktige brev digitalt. I praksis ved vedkommande då vere å rekne som reservert

Kva kostar kontaktregisteret?

Bruken av kontaktregisteret er gratis. Kunden dekkar eigne kostnader for eige arbeid i samband med integrasjon mot kontaktregisteret.

Kvalitet i opplysningane

Kvar tredje månad vert brukaren bedt om å stadfeste eller oppdatere kontaktinformasjonen sin, ved pålogging via ID-porten. Opplysningane kan ikkje brukast dersom dei ikkje er oppdatert eller stadfesta dei siste 18 månadane.

Slik fungerar kontaktregisteret

Oppbygging av kontakt- og reservasjonsregisteret

Over 4 millionar innbyggarar er registrert i kontaktregisteret som inneheld følgande informasjon:

 • Fødselsnummer
 • E-postadresse
 • Mobilnummer
 • Reservasjonsstatus
 • Adresse til digital postkasse
 • Krypteringssertifikat

Bruken av kontakt- og reservasjonsregisteret

Bruken av kontakt- og reservasjonsregisteret

Kontaktregisteret har både obligatoriske og frivillige bruksområder for offentlege verksemder:

 • Opplysningar i registeret (e-postadresse og telefonnummer) skal nyttast til varsling etter eForvaltningsforskrifta § 8 tredje ledd
 • Forvaltningsorganet skal sjekke innbyggars reservasjonsstatus for å kunne sende viktige brev digitalt utan samtykke
 • Informasjonen i registeret kan elles nyttast i samband med sakshandsaming og utføring av forvaltningsoppgåver

Gjennom den obligatoriske bruken vert registeret etablert som den autoritative kjelda for innbyggar sin digitale kontaktinformasjon, og den primære kjelda som skal brukast til varsling om til dømes enkeltvedtak og andre viktige meldingar.

Offentlege verksemder kan sende SMS, e-post eller digitale brev med påminning om avtalar og servicemeldingar som til dømes stenging av vatn, også til dei som har reservert seg.

Tryggleik

Oppslagstenesta er kunden sitt grensesnitt mot kontakt- og reservasjonsregisteret.

Oppslagstenesta gir offentleg forvaltning tilgang til innbyggar sin registrerte kontaktinformasjon (sikkerpostadresse, e-postadresse og mobilnummer). Tenesta kan brukast av offentlege verksemder og verksemder som utfører tenester på vegne av det offentlege. Tenesta er ein overbygning på eksisterande register for forvaltninga sin elektroniske kommunikasjon, i første omgang kontakt- og reservasjonsregisteret. På sikt kan oppslagstenesta også gi tilgang til andre register.

Kontakt- og reservasjonsregisteret inneheld informasjon om:

 • innbyggar har reservert seg mot digital kommunikasjon mot det offentlege eller ikkje
 • føretrekt e-postadresse, mobilnummer og sikker digital postkasse
 • innbyggar kan registrere éi e-postadresse og eitt mobilnummer i registeret

Registrering og oppdatering av informasjonen ligg til dei ulike registera og er ikkje ein del av oppslagstenesta.

 

eForvaltningsforskrifta og KRR

Kontakt- og reservasjonsregisteret er heimla i eForvaltningsforskrifta § 29 og Difi er behandlingsansvarleg etter § 30 i forskrifta.

Aktuelt

ID-porten og kontakt- og reservasjonsregisteret

Onsdag 3. og torsdag 4. april er det frys på nye integrasjonar i ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregisteret. Det vil si at det ikke vil bli lagt inn nye tjenester i test- eller produksjonsmiljø disse dagene. Dette er i samband med utlegging av skattemelding og høg trafikk.

Julehilsen fra Difi

Difi vil få ønske alle våre kunder og leverandører en riktig god jul og godt nytt år! Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og innholdsrikt år, og til å fortsette det gode samarbeidet med dere i 2019.

Bruksvilkår for fellesløsninger - presisering av hendelseshåndtering og databehandleravtale

Det er foretatt noen presiseringer i bruksvilkårene for fellesløsningene som vil være gjeldende fra 01.01.2019. Dette er en presisering av punkt 1.5.5 Prioritering av hendelser etter alvorlighetsgrad og en oppdatering av databehandleravtalen, punkt 6.7 Behandling av personopplysninger (databehandleravtale) og 1.7 Generelt om personopplysninger (databehandleravtale).

Kritisk vedlikehold 09.11.2018 kl. 23:00 - 23:30

Det blir utført kritisk vedlikehold i kveld 09.11.2018 kl. 23:00 - 23:30, der 5 minutters nedetid på OpenID Connect i ID-porten må påregnes.  Dette vedlikeholdet vil også påvirke eFormidling og eInnsyn med noen forsinkelser på utsending.