Kontakt- og reservasjonsregisteret

Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR) gir deg mellom anna mobilnummer og e-postadresser til innbyggjarane i Norge, slik at du kan sende varslingar og post digitalt. Du ser kven som har reservert seg mot digital kommunikasjon, kva digital postkasse dei har valt, og kva språkpreferanse dei har.

Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR) er ei fellesløysing som alle offentlege verksemder skal bruke i tenesteutviklinga. 

Det er frivillig for innbyggar å vere registrert i kontaktregisteret, og det er innbyggaren som eig informasjonen. Innbyggaren er ansvarleg for å oppdatere informasjonen, og gjer det etter å ha logga inn via ID-porten.

  Kva kostar kontaktregisteret?

  Bruken av kontaktregisteret er gratis. Kunden dekkar eigne kostnader for eige arbeid i samband med integrasjon mot kontaktregisteret.

  Kvalitet i opplysningane

  Kvar tredje månad vert brukaren bedt om å stadfeste eller oppdatere kontaktinformasjonen sin, ved pålogging via ID-porten. Opplysningane kan ikkje brukast dersom dei ikkje er oppdatert eller stadfesta dei siste 18 månadane.

  Slik fungerar kontakt- og reservasjonsregisteret

   
   

  I underkant av 4,6 millionar innbyggarar er registrert i kontaktregisteret som inneheld følgande informasjon:

  • Fødselsnummer
  • E-postadresse
  • Mobilnummer
  • Reservasjonsstatus
  • Adresse til digital postkasse
  • Språkvalg for elektronisk kommunikasjon
  • Krypteringssertifikat

  Bruken av kontakt- og reservasjonsregisteret

  Bruken av kontakt- og reservasjonsregisteret

  Kontaktregisteret har både obligatoriske og frivillige bruksområder for offentlege verksemder:

  • Opplysningar i registeret (e-postadresse og telefonnummer) skal nyttast til varsling etter eForvaltningsforskrifta § 8 tredje ledd
  • Forvaltningsorganet skal sjekke innbyggars reservasjonsstatus for å kunne sende viktige brev digitalt utan samtykke
  • Informasjonen i registeret kan elles nyttast i samband med sakshandsaming og utføring av forvaltningsoppgåver

  Gjennom den obligatoriske bruken vert registeret etablert som den autoritative kjelda for innbyggar sin digitale kontaktinformasjon, og den primære kjelda som skal brukast til varsling om til dømes enkeltvedtak og andre viktige meldingar.

  Offentlege verksemder kan sende SMS, e-post eller digitale brev med påminning om avtalar og servicemeldingar som til dømes stenging av vatn, også til dei som har reservert seg.

  Tryggleik

  Oppslagstenesta er kunden sitt grensesnitt mot kontakt- og reservasjonsregisteret.

  Oppslagstenesta gir offentleg forvaltning tilgang til innbyggar sin registrerte kontaktinformasjon. Tenesta kan brukast av offentlege verksemder og verksemder som utfører tenester på vegne av det offentlege. Tenesta er ein overbygning på eksisterande register for forvaltninga sin elektroniske kommunikasjon, i første omgang kontakt- og reservasjonsregisteret. På sikt kan oppslagstenesta også gi tilgang til andre register.

  Registrering og oppdatering av informasjonen ligg til dei ulike registera og er ikkje ein del av oppslagstenesta.

  Varslingsregelen

  Forvaltningsorganet skal syte for at parten vert varsla om at einskildvedtak er fatta og om kvar og korleis vedkommande kan skaffe seg kunnskap om innhaldet. Tilsvarande gjeld for andre brev med viktig informasjon. Tilgang på mobilnummer og e-postadresse er derfor ein føresetnad for digital kommunikasjon.

  • Til næringsdrivande skal varsling skje til ei oppdatert elektronisk adresse som eininga har oppgitt
  • Til innbyggar skal informasjonen frå kontaktregisteret brukast til slik varsling. Dersom innbyggar ikkje har registrert mobilnummer og/eller e-postadresse i kontaktregisteret, kan innbyggaren ikkje varslast og kan då ikkje motta vedtak og andre viktige brev digitalt. I praksis ved vedkommande då vere å rekne som reservert

   

   eForvaltningsforskrifta og KRR

   Kontakt- og reservasjonsregisteret er heimla i eForvaltningsforskrifta § 29 og Difi er behandlingsansvarleg etter § 30 i forskrifta.

   Aktuelt

   Nye endepunkter for KRR REST API

   Vi er i gang med å flytte trafikken fra Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR) sitt REST API over til Maskinporten. I den anledning er det laget nye scopes og endepunkter. Merk at dagens endepunkter vil fortsatt fungere, men på sikt ønsker vi alle over.

   Oversiktsbilde av Leikanger

   2020 - så langt

   Vi tek eit raskt tilbakeblikk på kva som har skjedd i fellesløysingane så langt i år - medan vi ser fram til ein like innhaldsrik haust.

   Oppdatert statistikk for fellesløsningene

   Statistikken for mai er nå oppdatert for fellesløsningene. Kommunekartet er oppdatert, og du vil nå finne oppdatert informasjon om andelen digitale postkasser i din nye kommune.

   Ny versjon av bruksvilkårene

   Det er i dag lagt ut ny versjon av noen av bruksvilkårene. Dette gjelder bruksvilkår for Digdirs fellesløsninger, bruksvilkår for leverandører og bruksvilkår for private kunder i maskinporten.

   smitteapp

   Smittestopp-app i kampen mot koronaviruset

   Smittestopp er en app som hjelper helsemyndighetene å begrense spredningen av koronaviruset. Kontakt- og reservasjonsregisteret er en sentral del av appen.

   Nytt direktorat - nytt e-postdomene

   Får du autosvar om at e-posten til oss ikke kan leveres? Videresending av e-post til gammelt domene er nå opphørt, og du må derfor sende e-posten til servicedesk@digdir.no for at vi skal kunne motta den.

   Leveranseplanar for 2020

   Her finn du ei oversikt over leveranseplanane for våre digitale fellesløysingar i 2020

   Julekalender - vinnere

   Vinneren av hovedpremien, Airpods Pro, ble Nicolay Stephansen. Gratulerer!

   Oppsummering fra integrasjons- og sikkerhetsforum 2019

   I årets integrasjon- og sikkerhetsforum har Maskinporten fått hovedrollen. Nav og Skatteetaten gir innsikt i hvordan de bruker Maskinporten og behovet Maskinporten løser. I tillegg vil deltakerne blant annet få innsikt i konsekvenskartlegging av ID-porten, trusler og mottiltak ved bruk av Oauth2, planer for ID-porten og ny systemarkitektur og utfasing av gamle grensesnitt.

   Digitaliseringsministeren på besøk på standen under eKommune.

   Felles front på eKommune 2019

   På KS-konferansen eKommune under "Difi + Altinn = Digitaliseringsdirektoratet 2020" viser vi sammen hvordan det nye direktoratet skal bidra til bedre og mer tilgjengelige kommunale tjenester.

   Bilde fra ideathon - gruppe med deltakere

   Vil gjøre det enklere å være ny i Norge

   Innovation@Altinn og Difi arrangerte Ideathon der temaet var «Ny i Norge». Målet for Ideathonet var å involvere, engasjere og få innsikt i markedets behov, som det offentlige skal legge til grunn for tverggående tjenester på dette feltet.

   Vellykket brukerråd på Lillehammer

   Brukerrådet for fellesløsningene ble arrangert 4. og 5. september på Scandic Lillehammer. Årets brukerråd inkluderte også brukerforum for eInnsyn.

   ID-porten og kontakt- og reservasjonsregisteret

   Onsdag 3. og torsdag 4. april er det frys på nye integrasjonar i ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregisteret. Det vil si at det ikke vil bli lagt inn nye tjenester i test- eller produksjonsmiljø disse dagene. Dette er i samband med utlegging av skattemelding og høg trafikk.

   Julehilsen fra Difi

   Difi vil få ønske alle våre kunder og leverandører en riktig god jul og godt nytt år! Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og innholdsrikt år, og til å fortsette det gode samarbeidet med dere i 2019.

   Bruksvilkår for fellesløsninger - presisering av hendelseshåndtering og databehandleravtale

   Det er foretatt noen presiseringer i bruksvilkårene for fellesløsningene som vil være gjeldende fra 01.01.2019. Dette er en presisering av punkt 1.5.5 Prioritering av hendelser etter alvorlighetsgrad og en oppdatering av databehandleravtalen, punkt 6.7 Behandling av personopplysninger (databehandleravtale) og 1.7 Generelt om personopplysninger (databehandleravtale).

   Kritisk vedlikehold 09.11.2018 kl. 23:00 - 23:30

   Det blir utført kritisk vedlikehold i kveld 09.11.2018 kl. 23:00 - 23:30, der 5 minutters nedetid på OpenID Connect i ID-porten må påregnes.  Dette vedlikeholdet vil også påvirke eFormidling og eInnsyn med noen forsinkelser på utsending.