Maskinporten

Maskinporten sørger for sikker autentisering og tilgangskontroll for datautveksling mellom virksomheter. Løsningen garanterer identiteten mellom virksomheter og gjør det mulig å binde sammen systemer og utvikle nye tjenester på en effektiv måte.

Løsningen fungerer som et tillitsanker - en sikringsmekanisme for trygg deling av data og som sikrer at data bare flyter dit de skal. Ved å bruke Maskinporten kan offentlige og private aktører være sikre på at de kommuniserer og deler data med dem de skal. 

Hva koster Maskinporten?

Difi vil dekke kostnade knyttet til bruk av Maskinporten ut 2019. Difi har anbefalt sentralfinansiering av løsningen, men dette vil først bli avklart i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober. Endelig finansieringsmodell er avhengig av avklaringer i statsbudsjettet for 2020.

Dersom det ikke skulle bli en sentralfinansiering har Difi laget en alternativ modell med brukerfinansiering som vi har fått aksept for i Styringsrådet.

Slik fungerer Maskinporten

 Maskinporten fungerer som et tillitsanker mellom virksomhetene, og sørger for sikker autentisering og tilgangskontroll. 

 
 

Konsument av informasjon: Virksomhet som henter informasjon/data fra andre.

Tilbyder av informasjon: Virksomhet som deler informasjon/data med andre. 

Maskinporten forenkler deling av data siden virksomhetene ikke trenger å bruke ressurser på utvikling og vedlikehold av egen sikringsmekanismer, slik som tradisjonelle virksomhetssertifikater. Løsningen har en infrastruktur som skalerer og selvbetjening som gjør løsningen fleksibel og enkel å ta i bruk uavhengig av om du skal dele informasjon med andre virksomheter (tilbyder av informasjon) eller hente data fra andre (konsumenter av informasjon).

Mattilsynet bruker Maskinporten!

Mattilsynet har tatt i bruk Maskinporten for etablering av elektronisk fjøsløsning for kontroll av slaktedyr, med etterkontroll. Formålet er å effektivisere og øke kvaliteten på kjøttkontrollarbeidet og samhandlingen mellom kjøttbransjen og Mattilsynet. Mattilsynet får mindre ressursbruk og slakteriene får lavere gebyrer.

Kontakt