Verksemdsamanslåing

Mange verksemder skal slåast saman i tida framover, og med dette vil det og verte endringar med tanke på dei tenestane kvar verksemd har teke i bruk hjå oss.

 


Dette må verksemda gjere


Vi ynskjer at de sender oss informasjon om nytt organisasjonsnummer og namn, og kva verksemder som da er kommet inn i den nye verksemda. Vi må òg få tilsendt ny logo. 

 • Kva er e-postdomenet til den nye verksemda? 
 • Kva er fakturaadresse og fakturareferanse for den nye verksemda? 
 • Kven kan vere vår kontaktperson/koordinator for digitale tenester i den nye verksemda?
   

Klikk her for skjema for opplysningar om ny verksemd
 

Fellesløysingar

 • Verksemda må sei fra om tenester som skal deaktiverast etter samanslåinga. 
 • Vi treng informasjon om kven som skal vere varslingspunkt per teneste.

Samarbeidsportalen

For verksemder som held fram med eksisterande organisasjonsnummer og namn

 • meld fra dersom de endrar epostdomene, slik at vi får oppdatert tilgangane til verksemda på Samarbeidsportalen.
 • Tidlegare signerte bruksvilkår signert på dette organisasjonsnummeret vert vidareført. 

For verksemder som får nytt organisasjonsnummer og nytt namn 

 • meld frå om nytt epostdomene og organisasjonsnummer.
 • Bruksvilkår må signerast for den nye verksemda. 

For verksemder som får nytt namn men held fram med eksisterande organisasjonsnummer

 • meld frå om nytt epostdomene slik at vi får knytt det mot verksemda. 
 • Hugs å oppdatere fakturaadresser, fakturareferanser og varslingspunkt på tenestene. 
 • Tidlegare signerte bruksvilkår signert på dette organisasjonsnummeret vert vidareført.

For verksemder som held fram med eksisterande namn med får nytt organisasjonsnummer 

 • dersom ny verksemd skal gjenbruke epostdomene som er knytt mot ei eksisterande verksemd, så kan vi føre domenet over på den nye verksemda. De vil ha ikkje ha moglegheit til å logge inn på den eksisterande (utgåande) verksemda. Det er òg fullt mogleg å bruke eit mellombels epostdomene. Det kan endrast i ettertid når verksemdssamanslåinga er gjennomført.
 • Bruksvilkår må signerast for den nye verksemda. 

Digital postkasse til innbyggar

Her føljer verksemda det scenariet som treff dei. 

 1. Verksemda held fram med eksisterende organisasjonsnummer og namn
 2. Verksemda får nytt organisasjonsnummer og nytt namn
 3. Verksemda held fram med eksisterende organisasjonsnummer, men får nytt namn

 

1. Samanslått verksemd held fram med verksemdsnamn og organisasjonsnummer til ein av de eksisterende verksemdene:

 • Sende inn ny logo til difi dersom denne vert endra.
 • Gi beskjed når verksemd som ikkje lenger fins skal opphøyre å vere gyldig avsendar av digital post
 • Melde inn endringar i forhold til varslingspunkt for tenesta

 

2. Samanslått verksemd får nytt namn og nytt organisasjonsnummer:

 • Akseptere Difis bruksvilkår for ny verksemd
 • Melde inn ny verksemd som avsendar av digital post
 • Sende inn ny logo til Difi
 • Fylle ut dpi-skjema (difi sender lenkje til skjema når endringa meldast til Difi)
 • Gi beskjed når verksemder som ikkje lenger fins skal opphøyre å vere gyldig avsendar av digital post
 • Melde inn endringar i forhold til varslingspunkt for tenesta

 

3. Samanslått verksemd får nytt namn men held fram med organisasjonsnummer fra ei tidlegare verksemd:

 • Akseptere Difis bruksvilkår for ny verksemd
 • Melde inn namneendring for eksisterende orgnr/avsender av digital post
 • Sende inn ny logo til Difi
 • Fylle ut dpi-skjema (difi sender lenkje til skjema når endringa meldast til Difi)
 • Gi beskjed når verksemder som ikkje lenger fins skal opphøyre å vere gyldig avsendar av digital post
 • Melde inn endringar i forhold til varslingspunkt for tenesta
 • (OBS: Konsekvens å vere klar over: Avsendarnamnet for korrespondanse frå tidlegare verksemdsnamn vil endrast til nytt namn i innboksen til innbyggerne. Dette gjeld berre avsendarnamnet i innboksen, ikkje avsendarnamnet inne i sjølve brevet)

eFormidling

 

Her føljer verksemda det scenariet som treff dei. 

 1. Verksemda held fram med eksisterande organisasjonsnummer og namn
 2. Verksemda får nytt organisasjonsnummer og nytt namn
 3. Verksemda held fram med eksisterande organisasjonsnummer, men får nytt namn

 

1. Samanslått verksemd held fram med namn og organisasjonsnummer til ei av dei eksisterande verksemdene

 • Sende inn ny logo til Difi dersom denne endrast. (For Samarbeidsportalen)
 • Gi beskjed når verksemder som ikkje lenger fins skal opphøyre å vere gyldig brukar av tenesta
 • Melde inn endringar i forhold til varslingspunkt for tenesta

 

2. Samanslått verksemd får nytt namn og nytt organisasjonsnummer

 • Akseptere Difis bruksvilkår for ny verksemd
 • Melde inn ny verksemd som brukar av tenesta
 • Sende inn ny logo til Difi (For Samarbeidsportalen)
 • Fylle ut skjema for ny løysing (Difi sender lenkje til skjema når endringa meldast til Difi)
 • Sette opp løysing på nytt. Les mer om oppsett her. 
 • Gi beskjed når verksemder som ikkje lenger fins skal opphøyre å vere gyldig brukar av tenesta
 • Melde inn endringar i forhold til varslingspunkt for tenesta

 

3. Samanslått verksemd får nytt namn, men held fram med organisasjonsnummer frå ei tidlegare verksemd

 • Akseptere Difis bruksvilkår for ny verksemd
 • Melde inn namneendring for eksisterande organisasjonsnummer/brukar av tenesta
 • Sende inn ny logo til Difi (For Samarbeidsportalen)
 • Gi beskjed når verksemder som ikkje lenger fins skal opphøyre å vere gyldig bruker av tenesta
 • Melde inn endringar i forhold til varslingspunkt for tenesta

eSignering

Her føljer verksemda det scenariet som treff dei. 

 1. Verksemda held fram med eksisterande organisasjonsnummer og namn
 2. Verksemda får nytt organisasjonsnummer og nytt namn
 3. Verksemda held fram med eksisterande organisasjonsnummer, men får nytt namn

 

1. Samanslått verksemd held fram med namn og organisasjonsnummer til ei av dei eksisterande verksemdene:

 • Sende inn ny logo til Difi dersom denne endrast.
 • Gi beskjed når verksemder som ikkje lenger fins skal opphøyre å vere gyldig brukar av tenesta for eSignering
 • Melde inn endringar i forhold til varslingspunkt for tenesta

 

2. Samanslått verksemd får nytt namn og nytt organisasjonsnummer: (OBS: fører til ein ny integrasjonskostnad)

 • Akseptere Difis bruksvilkår for ny verksemd
 • Melde inn ny verksemd som brukar av tenesta for eSignering
 • Sende inn ny logo til Difi
 • Fylle ut eSignerings-skjema (Difi sender lenkje til skjema når endringa meldast til Difi)
 • Gi beskjed når verksemder som ikkje lenger fins skal opphøyre å vere gyldig brukar av tenesta for eSignering
 • Melde inn endringar i forhold til varslingspunkt for tenesta

 

3. Samanslått verksemd får nytt namn men held fram med organisasjonsnummer frå ei tidlegare verksemd:

 • Akseptere Difis bruksvilkår for ny verksemd
 • Melde inn namneendring for eksisterande organisasjonsnummer/brukar av tenesta for eSignering
 • Sende inn ny logo til Difi
 • Fylle ut eSignerings-skjema (Difi sender lenkje til skjema når endringa meldast til Difi)
 • Gi beskjed når verksemder som ikkje lenger fins skal opphøyre å vere gyldig bruker av tenesta for eSignering
 • Melde inn endringar i forhold til varslingspunkt for tenesta

ID-porten

I mange tilfelle vil verksemdene som vert samanslått ha kvar sin integrasjon av same fagsystem. Alle ID-porten integrasjonane vil halde fram med å fungere til dei vert deaktivert, men det må meldast inn kva integrasjonar som skal deaktiverast. For mange verksemder vil det vere ein leverandør som har sett opp og driftar løysinga. Vi anbefalar at de går i dialog med leverandør om de må foreta de noko. 

For eksisterande integrasjonar vert det ein manuell jobb å bytte organisasjonsnummer, namn og logo. Desse endringane vert utført etter innmelding frå verksemda som vert samanslått. 

Meld inn til idporten@difi.no

Kontakt- og reservasjonsregisteret

Verksemder med nye organisasjonsnummer må bestille/opprette nye integrasjonar. Dette gjeld også om de har varslingstenester levert av leverandørar. I nokre tilfeller kan fleire av kommunane ha same tenesten. Gå i dialog med leverandør for å avtale korleis de skal gå fram.