Kommunesamanslåing

Mange kommunar skal slåast saman i tida framover, og med dette vil det og verte endringar med tanke på dei tenestane kvar kommune har teke i bruk hjå oss.

 


Dette må kommunen gjere


Vi ynskjer at de sender oss informasjon om nytt organisasjonsnummer og namn, og kva kommunar som da er slått saman. Vi må òg få tilsendt ny logo. 

 • Kva er e-postdomenet til den nye kommunen? 
 • Kva er fakturaadresse og fakturareferanse for den nye kommunen? 
 • Kven kan vere vår kontaktperson/koordinator for digitale tenester i den nye kommunen?
   

Klikk her for skjema for opplysningar om ny kommune
 

Fellesløysingar

 • Kommunen må sei frå om tenester som skal deaktiverast etter samanslåinga. 
 • Vi treng informasjon om kven som skal vere varslingspunkt per teneste.

Samarbeidsportalen

For kommunar som held fram med eksisterande organisasjonsnummer og namn

 • meld frå dersom de endrar epostdomene, slik at vi får oppdatert tilgangane til kommunen på Samarbeidsportalen.
 • Tidlegare signerte bruksvilkår signert på dette organisasjonsnummeret vert vidareført. 

For kommunar som får nytt organisasjonsnummer og nytt namn 

 • meld frå om nytt epostdomene og organisasjonsnummer.
 • Bruksvilkår må signerast for den nye kommunen. 

For kommunar som får nytt namn men held fram med eksisterande organisasjonsnummer

 • meld frå om nytt epostdomene slik at vi får knytt det mot kommunen. 
 • Hugs å oppdatere fakturaadresser, fakturareferanser og varslingspunkt på tenestene. 
 • Tidlegare signerte bruksvilkår signert på dette organisasjonsnummeret vert vidareført.

For kommunar som held fram med eksisterande namn med får nytt organisasjonsnummer 

 • dersom ny kommune skal gjenbruke epostdomene som er knytt mot ein eksisterande kommune, så kan vi føre domenet over på den nye kommunen. De vil ha ikkje ha moglegheit til å logge inn på den eksisterande (utgåande) kommunen. Det er òg fullt mogleg å bruke eit mellombels epostdomene. Det kan endrast i ettertid når kommunesamanslåinga er gjennomført.
 • Bruksvilkår må signerast for den nye kommunen. 

Digital postkasse til innbyggar

Her føljer kommunen det scenariet som treff dei. 

 1. Kommunen held fram med eksisterende organisasjonsnummer og namn
 2. Kommunen får nytt organisasjonsnummer
 3. Kommunen held fram med eksisterende organisasjonsnummer, men får nytt namn

 

1. Samanslått kommune held fram med namn og organisasjonsnummer til ein av de eksisterende kommunane:

 • Sende inn ny logo til Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) dersom denne vert endra.
 • Gi beskjed når kommune som ikkje lenger fins skal opphøyre å vere gyldig avsendar av digital post
 • Melde inn endringar i forhold til varslingspunkt for tenesta

 

2. Samanslått kommune får nytt organisasjonsnummer: 

 • Akseptere Digdir bruksvilkår for ny kommune
 • Melde inn ny kommune som avsendar av digital post
 • Sende inn ny logo til Digdir
 • Fylle ut DPI-skjema (gå til "ta i bruk Digital postkasse")
 • Gi beskjed når kommunar som ikkje lenger fins skal opphøyre å vere gyldig avsendar av digital post
 • Melde inn endringar i forhold til varslingspunkt for tenesta

 

3. Samanslått kommune får nytt namn men held fram med organisasjonsnummer frå ein tidlegare kommune:

 • Akseptere Digdir bruksvilkår for ny kommune
 • Melde inn namneendring for eksisterende orgnr/avsender av digital post
 • Sende inn ny logo til Digdir
 • Fylle ut dpi-skjema (gå til "ta i bruk Digital postkasse")
 • Gi beskjed når kommunar som ikkje lenger fins skal opphøyre å vere gyldig avsendar av digital post
 • Melde inn endringar i forhold til varslingspunkt for tenesta
 • (OBS: Konsekvens å vere klar over: Avsendarnamnet for korrespondanse frå tidlegare kommunesnamn vil endrast til nytt namn i innboksen til innbyggerne. Dette gjeld berre avsendarnamnet i innboksen, ikkje avsendarnamnet inne i sjølve brevet)

eFormidling

 

Her føljer kommunen det scenariet som treff dei. 

 1. Kommunen held fram med eksisterande organisasjonsnummer og namn
 2. Kommunen får nytt organisasjonsnummer
 3. Kommunen held fram med eksisterande organisasjonsnummer, men får nytt namn

 

1. Samanslått kommune held fram med namn og organisasjonsnummer til ein av dei eksisterande kommunane

 • Sende inn ny logo til Digdir dersom denne endrast. (For Samarbeidsportalen)
 • Gi beskjed når kommunar som ikkje lenger fins skal opphøyre å vere gyldig brukar av tenesta
 • Melde inn endringar i forhold til varslingspunkt for tenesta

 

2. Samanslått kommune får nytt organisasjonsnummer

 • Akseptere Digdir bruksvilkår for ny kommune
 • Melde inn ny kommune som brukar av tenesta
 • Sende inn ny logo til Digdir (For Samarbeidsportalen)
 • Fylle ut skjema for ny løysing (gå til "ta i bruk eFormidling"
 • Sette opp løysing på nytt. Les meir om oppsett her. 
 • Gi beskjed når kommunar som ikkje lenger fins skal opphøyre å vere gyldig brukar av tenesta
 • Melde inn endringar i forhold til varslingspunkt for tenesta

 

3. Samanslått kommune får nytt namn, men held fram med organisasjonsnummer frå ein tidlegare kommune

 • Melde inn namneendring for eksisterande organisasjonsnummer/brukar av tenesta
 • Sende inn ny logo til Digdir (For Samarbeidsportalen)
 • Gi beskjed når kommunar som ikkje lenger fins skal opphøyre å vere gyldig bruker av tenesta
 • Melde inn endringar i forhold til varslingspunkt for tenesta

eSignering

Her føljer kommunen det scenariet som treff dei. 

 1. Kommunen held fram med eksisterande organisasjonsnummer og namn
 2. Kommunen får nytt organisasjonsnummer
 3. Kommunen held fram med eksisterande organisasjonsnummer, men får nytt namn

 

1. Samanslått kommune held fram med namn og organisasjonsnummer til ei av dei eksisterande kommunane:

 • Sende inn ny logo til Digdir dersom denne endrast.
 • Gi beskjed når kommunar som ikkje lenger fins skal opphøyre å vere gyldig brukar av tenesta for eSignering
 • Melde inn endringar i forhold til varslingspunkt for tenesta

 

2. Samanslått kommune får nytt organisasjonsnummer: (OBS: fører til ein ny integrasjonskostnad)

 • Akseptere Digdirs bruksvilkår for ny verksemd
 • Melde inn ny kommune som brukar av tenesta for eSignering
 • Sende inn ny logo til Digdir
 • Fylle ut eSignerings-skjema (gå til "ta i bruk eSignering"
 • Gi beskjed når kommunar som ikkje lenger fins skal opphøyre å vere gyldig brukar av tenesta for eSignering
 • Melde inn endringar i forhold til varslingspunkt for tenesta

 

3. Samanslått kommune får nytt namn men held fram med organisasjonsnummer frå ein tidlegare kommune:

 • Akseptere Digdirs bruksvilkår for ny verksemd
 • Melde inn namneendring for eksisterande organisasjonsnummer/brukar av tenesta for eSignering
 • Sende inn ny logo til Digdir
 • Fylle ut eSignerings-skjema (gå til "ta i bruk eSignering"
 • Gi beskjed når verksemder som ikkje lenger fins skal opphøyre å vere gyldig bruker av tenesta for eSignering
 • Melde inn endringar i forhold til varslingspunkt for tenesta

ID-porten

I mange tilfelle vil kommunane som vert samanslått ha kvar sin integrasjon av same fagsystem. Alle ID-porten integrasjonane vil halde fram med å fungere til dei vert deaktivert, men det må meldast inn kva integrasjonar som skal deaktiverast. For mange verksemder vil det vere ein leverandør som har sett opp og driftar løysinga. Vi anbefalar at de går i dialog med leverandør om de må foreta de noko. 

For eksisterande integrasjonar vert det ein manuell jobb å bytte organisasjonsnummer, namn og logo. Desse endringane vert utført etter innmelding frå verksemda som vert samanslått. 

Meld inn til servicedesk@digdir.no

Kontakt- og reservasjonsregisteret

Kommunar med nytt organisasjonsnummer må bestille/opprette nye integrasjonar. Dette gjeld også om de har varslingstenester levert av leverandørar. I nokre tilfeller kan fleire av kommunane ha same tenesten. Gå i dialog med leverandør for å avtale korleis de skal gå fram.