Et innblikk i fremtidens ID-porten

ID-porten er blitt en viktig byggekloss for digitaliseringen av offentlig sektor og skal også fremover være et virkemiddel for å dekke forvaltningens behov for autentisering på en sikker, effektiv og brukervennlig måte. Produktstrategien for 2020-2025 er klar og peker ut mål og retning for arbeidet vi gjør for å utvikle ID-porten i årene som kommer.

Publisert: 28. Jan 2020, Sist endret: 06. jul 2020
 
 

ID-porten sin produktstrategi skal understøtte de teknologiske og samfunnsmessige endringene, mulighetene og utfordringene som beskrevet i bla. Digital Agenda og regjeringens digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor, samt innmeldte behov. Samordning på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer, og ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet er avgjørende for å lykkes i digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor.

ID-porten er en etablert nasjonal innloggingsløsning for offentlige og kommunale tjenester på nett. I 2018 var det totalt 139 419 010 innlogginger i ID-porten, og per september 2019 er det over 820 virksomheter og 4 000 tjenester som benytter løsningen.

Visjonen for ID-porten de neste fem årene er at den skal sikre digital forvaltning og tillit til fremtidens digitale tjenester fra det offentlige. Det skal skje gjennom å levere en robust og sikker løsning, at brukerne opplever høy brukskvalitet og tilgjengelighet, at ID-porten virker sammen med andre løsninger i et felles digitalt økosystem, og at den bidrar til en mer effektiv og innovativ offentlig sektor.

For å lykkes med dette peker den nye strategien på fem overordnede mål med innsatsområder.

1. Dekke offentlig sektors behov for et nasjonalt tillitsanker

Utviklingen av én digital offentlig sektor som leverer proaktive, sammenhengende tjenester til innbyggere, næringsliv og forvaltningen forutsetter bruk av digitale fellesløsninger. I dette digitale økosystemet har ID-porten en viktig rolle som tillitsanker for autentisering.

2. Dekke offentlig sektors behov for identifisering og autentisering av personer

Ettersom det utvikles stadig flere digitale tjenester i offentlige virksomheter og kommuner, oppstår nye behov og bruksområder. ID-porten skal videreutvikles slik at løsningen dekker de nasjonale fellesbehovene for identifisering og autentisering av personer.

3. Dekke offentlig sektors behov for autentisering av virksomheter

Utviklingen av nye og mer komplekse tjenester på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer utfordrer den tradisjonelle bruken av virksomhetssertifikater bilateralt mellom virksomheter. ID-porten skal videreutvikles slik at den dekker offentlig sektors fellesbehov for autentisering av virksomheter på en måte som er enklere, sikrere og mer kostnadseffektiv.

4. ID-porten skal være en sikker autentiseringsløsning

ID-porten må tilpasse seg ny sikkerhetsteknologi og ha gode sikkerhetsrutiner og prosesser for å opprettholde en sikker og robust autentiseringstjeneste. Alle sikkerhetsmekanismer skal være dokumenterte, evaluerte og åpne for revidering.

5. ID-porten skal være en brukerrettet autentiseringsløsning

Regjeringens digitaliseringsstrategi peker på at brukeren skal kunne møte én offentlig sektor som leverer proaktive næringslivog innbyggertjenester. Som en nasjonal innloggingsløsning er det avgjørende at ID-porten oppleves som tilgjengelig, er enkel å bruke, gratis for innbygger og at løsningen bidrar til å skape tillit. Samarbeid med andre aktører er avgjørende for å bidra til at ID-porten når dette målet.

Teknologisk utvikling, politiske og samfunnsmessige endringer over tid kan medføre endrede rammevilkår knyttet til områder som berører ID-porten. Dette er forhold som må tas med i den samlede vurderingen av utviklingstiltak og prioriteringer frem mot 2025.