Nye arkitekturprinsipper - ikke bare for arkitekter

Fra 2020 gjelder nye overordnede arkitekturprinsipper for offentlig sektor. De skal bidra til at digitale tjenester fra offentlige virksomheter blir gode og brukervennlige for innbyggerne, og til bedre samhandling på tvers i hele offentlig sektor.

Publisert: 28. Jan 2020, Sist endret: 28. Jan 2020

De nye overordnede arkitekturprinsippene for digitalisering av offentlig sektor peker på viktige utfordringer for å nå de overordnede målene for digitaliseringen, og inneholder konkrete anbefalinger for hvordan prinsippene bør etterleves i praksis.

Obligatorisk for staten, anbefalt for kommunen

I Digitaliseringsrundskrivet står det at statlige virksomheter må følge prinsippene. Avvik må dokumenteres og begrunnes. Kommunene anbefales også å følge prinsippene.

Bilde hentet fra Digitaliseringsrundskrivet

Samhandling på tvers

Arkitektur er en utviklings- og styringsoppgave som i stor grad virker inn på virksomhetens kostnader og gevinster, og arkitekturvalg tas ofte av de som ikke selv anser seg som arkitekter. Derfor er prinsippene også løftet fra et IT-perspektiv til et virksomhetsarkitektur-perspektiv. Målgruppen er alle som utarbeider forslag til, eller tar, beslutninger som påvirker digitaliseringen.

Skal Norge lykkes med å nå målene i regjeringens digitaliseringsstrategi om en enklere hverdag for folk flest og en mer effektiv offentlig sektor må vi samarbeid mer på tvers. Derfor handler flere av prinsippene om deling av data, gjenbruk av løsninger og løsninger som støtter samhandling på tvers av virksomheter og sektorer.

Gjelder på tvers, laget på tvers

I arbeidet med utarbeidelsen av prinsippene har vi hatt med bidragsytere fra både stat og kommune. Prinsippene var også på høring før de ble vedtatt, og det ga oss mange gode innspill.

Framover vil prinsippene bli forvaltet av Digitaliseringsdirektoratet i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, stat og kommuner. Der det er behov for det vil prinsippene bli ytterligere detaljert i den enkelte sektor.

Deldette