Spørsmål og svar - Kontaktregisteret

Her finner du ofte stilte spørsmål om Kontaktregisteret.

Publisert: 09. Mai 2018, Sist endret: 23. Jan 2020

Kva informasjon ligg i kontaktregisteret?

 • Fødselsnummer
 • E-postadresse
 • Mobilnummer
 • Reservasjonsstatus
 • Adresse til digital postkasse
 • Krypteringssertifikat

Kva kan me bruke kontaktregisteret til?

De kan bruke kontaktregisteret i samband med sakshandsaming og utføring av forvaltningsoppgåver. Offentlege verksemder kan sende SMS, e-post eller digitale brev med påminning om avtalar og servicemeldingar som til dømes stenging av vatn, også til dei som har reservert seg.

I bruksvilkåra for Difis fellesløysingar er bruken av digital kontaktinformasjon beskrive:

Kontakt- og reservasjonsregisteret kan benyttes i forbindelse med saksbehandling og utføring av forvaltningsoppgaver for øvrig og skal benyttes til varsling etter eForvaltningsforskriften § 8. Dette omfatter blant annet:

 • Registeret skal benyttes til å varsle innbygger om at enkeltvedtak er fattet, og om hvor og hvordan vedkommende kan skaffe seg kunnskap om innholdet. Det samme gjelder for:
     o forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16
     o andre meldinger som har betydning for vedkommendes
        rettsstilling eller for behandlingen av saken
     o meldinger som det av andre grunner er av særlig betydning å sikre at vedkommende mottar
 • Registeret kan benyttes til varsling av innbyggere om øvrige elektroniske meddelelser fra forvaltningen
 • Registeret kan benyttes til generell informasjon til innbyggere knyttet til kundens forvaltningsoppgaver
 • Registeret kan benyttes til andre henvendelser fra kunden til innbyggere relatert til saksbehandlingen, som f.eks. påminnelse om avtaler og servicemeldinger

Ved hver utsendelse skal kunden gjøre oppslag i registeret.

Informasjonen fra registeret skal ikke importeres til lokale kontaktregistre hos kunden.

Kven kan bruke kontaktregisteret?

Offentlege verksemder og verksemder som utfører oppgåver på vegne av, og som heilt eller delvis er finansiert av det offentlege kan bruke kontaktregisteret. Dette omfattar mellom anna:

 • Tilsyn, ombod, direktorat
 • Fylkeskommunar, kommunar og kommunale etatar
 • Offentleg eigde selskap som berre leverar tenester til det offentlege (eigenregi)
 • Private verksemder som treffer vedtak etter forvaltningslova og private verksemder som yter tenester etter avtale med og på vegne av det offentlege, men då avgrensa til den delen av verksemda som omfattast av forvaltningslova

 

Deldette